Zpráva předsedy za 2023

ZPRÁVA PŘEDSEDY o činnosti Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) za rok 2023

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 31.1.2024

Dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice a starostu SDH Vrbka pana Petra Weczerka, zástupce sdružení maminek Služovice a Vrbka paní Barbaru Novobilskou, zástupce SDH Služovice pana Davida Königa, zástupce TJ Sokol Služovice pana Radomíra Ježka a zástupce ČČK Vrbka paní Hanu Kurkovou.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2023. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Andrea Uličková, Vendula Válková, Aleš Michalčík a Lenka Chmelářová. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Eva Chmelařová, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informovat o našich aktivitách v roce 2023, který byl již třináctým rokem našeho působení. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. K 31.12.2023 mělo OSSV 55 členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce Služovice a místní části Vrbka, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat. A nyní pár slov k činnosti OSSV v roce 2023.

První z akcí roku 2023, kterou se podařilo zorganizovat v naši obci v předvelikonočním období byla „Postní almužna“, kterou zaštítilo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné a staré, o které pečuje Charita Opava. Do akce, v pořadí už dvanáctého ročníku, se zapojil každý občan, který za finanční obnos cca 100,- až 200,- Kč zakoupil hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a jiné drogistické zboží. Na akci se svým zázemím podílela také obec Služovice. Postní almužna bude po Velikonočním pondělí předána Charitě Opava, která následně provede distribuci konkrétním příjemcům.

Další pravidelnou akcí, kterou OSSV dne 21.4.2023 pořádalo byla aktivita pod názvem Ukliďme Česko – sběr odpadků po katastrech obce Služovice a místní části Vrbka. Každý občan, který se zúčastnil udělal něco pro životní prostředí, ve kterém žije a také něco pro své zdraví. Ruku k dílu poskytli i žáci a učitelský sbor ZŠ Služovice. Závěr akce se nesl v příjemném prostředí v bývalém areálu „Bažantnice“. Opékaly se párky a byli vyhlášeni vítězové v několika kategoriích o nejlepší sběrače, kteří dostali i hodnotné ceny. Organizace akce, vč. pořízení občerstvení a věcných cen bylo tak jako každoročně pod záštitou OSSV.

Začátkem letního období proběhla ve druhé polovině měsíce června tradiční mše svatá v kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. OSSV zajišťovalo, tak jako každoročně, zázemí a občerstvení pro zúčastněné farníky. Krásná výzdoba kaple, přívětivé počasí a hojné zastoupení farníků udělali radost všem přítomným.

Poslední akce v prázdninovém období, na které se podílelo OSSV, byla poutní mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích. Krásná mše svatá byla umocněna hojným zastoupením přítomných farníků ze Služovic, Vrbky a Oldřišova a občerstvením, při kterém se přítomní farníci mohli pobavit o všech svých radostech i starostech. OSSV se na této akci podílela jak finančně, tak personálně.

Další akcí, kterou bych rád zmínil, byl uspořádaný zářijový výlet se seniory. Letos jsme navštívili dvě zajímavá místa. Nejdříve jsme se zúčastnili exkurse na hradě Helfštýn. Hrad Helfštýn je kulturní památkou spravovanou Muzeem Komenského v Přerově, p. o. Exkurse byla s komentovaným doprovodem, který přítomné zasvětil do historie hradu od jejího počátku až do dnešní doby. Postupně jsme se přemístili do nedalekého města Klimkovice, kde jsme nejdříve poobědvali. Po obědě jsme se přesunuli o pár metrů dál – do Zámeckého vinného sklepa Klimkovice na komentovanou degustaci vín, takže se přítomní i něčemu poučili. S rukou na srdci musím říci, že se degustace rozjížděla distingovaně. Časem však odvázaná nálada strmě stoupala. Ve sklepích se k závěru rozléhal hlasitý zpěv, který se přesunul rychlým tempem i do autobusu. V autobuse tedy nechyběla bujará nálada, humor a občerstvení. Počasí bylo nádherné, návrat domů proběhl ve zdraví a tak lze celý výlet hodnotit jako nadmíru úspěšný.

O pár dnů později OSSV pořádalo zdravotní přednášku známého léčitele, lektora a bylinkáře pana Ing. Karla Štenbauera. Přednáška byla na téma místní léčivé bylinky proti depresi, nespavosti a bolestivosti dolních končetin po Covidu. Nicméně vzhledem k ochotě přednášejícího se dostalo i na jiná témata, která vzešla od přítomných posluchačů. Na každého se dostalo, každému byla vysvětlena a podána rada, jak si prostřednictvím místních bylin může zlepšit zdraví své i svým blízkých.

Poslední událostí organizovanou OSSV v roce 2023 bylo rozsvícení vánočního stromečku a malého betléma. Celá akce byla opět pojata jako kulturně-společenská oslava očekávaného dne Narození Páně. OSSV ve spolupráci s obcí Služovice, ZŠ a MŠ Služovice a dětského sboru SLUŽOVICKÁ SLUNÍČKA připravilo vystoupení, které přilákalo nejen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Ke zhlédnutí bylo již tradičně kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ Služovice a nově také vystoupení dětského sboru SLUŽOVICKÁ SLUNÍČKA. Po kulturním programu došlo k rozsvícení vánočního stromu a betléma za hry trubky místního hudebníka pana Pavla Pardyho. V letošním roce přibyla k oslavám ještě jedna aktivita. Tou byla Ježíškova pošta, kdy mohly děti hodit do připravené poštovní schránky Ježíškovy pošty svá vánoční přání pro Ježíška. Vzhledem k chladnému, na sníh bohatému a větrnému počasí bylo zajištěno tradiční občerstvení ve formě chutných langošů a hranolek, svařáku, punče a v neposlední řadě vynikající gulášové polévky v kulturním domě. Zvědavých přihlížejících dorazilo spoustu. Všichni si tak při adventní atmosféře mohli dopřát a ochutnat co organizátoři z řad členů OSSV připravili.

OSSV dlouhodobě vyvíjí snahu o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel byla založena v roce 2012 první veřejná sbírka, kdy pověřené osoby vybíraly od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Později byla v roce 2016 z rozhodnutí OSSV založena v pořadí již druhá veřejná sbírka. V roce 2022 a 2023 neproběhla ve Služovicích a na Vrbce žádná veřejná sbírka. Hlavním důvodem byl fakt, že pan farář Petr Knapek pravidelně organizoval a nadále organizuje finanční sbírky v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích. Vedení OSSV již nechtělo občany Služovic a Vrbky nadále zatěžovat dalšími výběry finančních prostředků na veřejnou sbírku. Proto byly zbylé finanční prostředky z veřejné sbírky ve výši 20.900,89 Kč proinvestovány na údržbu kaple Navštívení Panny Marie ve Vrbce. Následně byla veřejná sbírka ke dni 30.6.2023 zrušena.

V listopadu 2023 došlo ke změně výkonného výboru OSSV. Z osobních důvodů rezignovala ze své funkce člena výkonného výboru slečna Lenka Chmelařová. Na dnešní valné hromadě tedy dojde k volbě nového člena OSSV tak, aby počet členů výkonného výboru byl doplněn na 5 členů.

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2024 je zejména získání dalších finančních prostředků na dovybavení, údržbu, opravu a kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z darů, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění našeho poslání a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.

Dalším cílem pro rok 2024 je z prostředků OSSV organizovat všechny pravidelně pořádané kulturní akce a to jak ve spolupráci s obcí Služovice, tak s ostatními spolky ve Služovicích a Vrbce.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Rád bych zde poděkoval za pomoc všem členům výkonného výboru a revizní komise OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice, zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2024 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz