Cíle a výsledky OSSV

Základní cíle OSSV pro nadcházející období:

Zajišťuje dovybavení, údržbu, opravy, propagaci a ochranu kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích  – včetně jejího areálu získáváním finančních prostředků formou sbírek, darů, příspěvků a dotací po dohodě s Řimskokatolickou farností Oldřišov a kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích a kaple Navštívení Panny Marie na Vrbce po dohodě s obcí Služovice.

Údržba, oprava a ochrana kapliček a křížů v katastru obce Služovice a Vrbka, ke kterým se doposud nepřihlásil žádný vlastník.

Organizace poznávacích a turistických zájezdů na různá historická, poutní nebo jiným způsobem zajímavá místa zejména pro členy OSSV a ostatní občany obce Služovice a Vrbka. Tímto způsobem chceme poskytnout možnost všem, kteří mají o takové cesty poznání zájem a také těm, kteří nemají prostředky nebo možnosti se takových cest zúčastnit (například senioři).

Vytýčeným cílem pro nejbližší nadcházející období let 2019-2022 je zejména získávání finančních prostředků formou sbírek, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a ochranu kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích, kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích a také kaple Navštívení Panny Marie na Vrbce. Zejména s ohledem na finanční náročnost kompletní opravy (rekonstrukce) kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích se od roku 2013 členové OSSV podíleli na přípravných pracích vedoucích k budoucí celkové rekonstrukci. Práce souvisely zejména s inženýrskou činností pro vlastníka stavby, kterým je obec Služovice. Konkrétně se jednalo o zajištění všech inženýrských prací souvisejících se získáním stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy ke stavebnímu povolení na rekonstrukci, získání souhlasných stanovisek vlastníků sousedních nemovitostí, komunikace s projektantem a pomoc při tvorbě projektové dokumentace a v neposlední řadě zpracování a vyřízení stavebního povolení na uvedenou rekonstrukci. Začátkem roku 2014 pak OSSV pomáhalo obci Služovice se zpracováním žádosti o získání dotace na rekonstrukci (příprava podkladů, úpravy a příprava rozpočtů aj.). Bohužel se v uvedeném roce nepodařilo obci Služovice dotaci získat a proto se obec a OSSV rozhodlo rekonstrukci rozfázovat. První část rekonstrukce spočívala ve výměně střešní krytiny, svodů a okapů, částečné výměně krovu, klempířských pracích na věži kaple a výměně staré kupole na věži. Většinu nákladů na tuto první fázi rekonstrukce hradilo OSSV ze svých prostředků (prostředky získané formou veřejných sbírek od občanů Služovic a Vrbky) ve výši 100.000 Kč, které následně OSSV darovalo obci Služovice. Druhá nákladnější etapa rekonstrukce se sestávala ze sanačních pracích na odizolování celého objektu proti vodě, sanacích nebo výměně venkovních a vnitřních omítek, výměně oken a dveří do objektu, celkové rekonstrukci elektroinstalace, výměně dlažby, opravě schodů do objektu, kanalizace a jiné související práce. Na tuto část rekonstrukce se naštěstí obci Služovice podařilo za pomoci OSSV dotaci získat a tak se v roce 2015 zmíněné práce ke spokojenosti všech zúčastněných povedly. OSSV opět poskytovala obci Služovice právní a inženýrskou výpomoc.

Pro další období se chce OSSV opět podílet na dalších opravách a rekonstrukcích kaplí. V kapli SV. Jana Křtitele má zájem pořídit nový oltář, v kapli Nanebevzetí Panny Marie předpokládá další výměnu oken (první 2 okna byla vyměněna začátkem roku 2016) a u kaple Navštívení Panny Marie na Vrbce předpokládá s výpomocí na úpravě okolního prostranství kolem kaple.

Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro uvedené období roku 2019-2022 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku. Rádi bychom také zorganizovali společně se Sdružením maminek Služovice společensko-kulturní akci pro děti a seniory. Zde by se tak mohly potkat dohromady dvě generace v obci – ta nejmladší s nejstarší. Věříme, že pro mnohé spoluobčany staršího data narození může toto setkání přinést řadu nečekaných a úsměvných zážitků, které by je na chvíli vrátily do nostalgických dětských let.

Za Občanské sdružení Služovice a Vrbka (z.s.)

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz