Základní informace

Základní informace

Název:     Občanské sdružení – Služovice a Vrbka z.s. (dále jen jako OSSV)

 

I. Základní ustanovení

 1. Občanské sdružení – Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) je dobrovolným, nezávislým sdružením občanů provozující kulturní, organizační, sportovní, turistickou, náboženskou, osvětovou a hospodářskou činnost. OSSV je ustaven podle zákona o sdružování občanů.
 2. OSSV má samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou a zcela samostatně a nezastupitelně vykonává a odpovídá za svou činnost, vlastní právní úkony a za správu a evidenci vlastního či svěřeného majetku.
 3. OSSV se hlásí k tradičním kulturním, společenským a náboženský hodnotám v obci Služovice a Služovice – místní část Vrbka.
 4. Sídlem OSSV je Služovice, č.p. 194, PSČ 747 28.
 5. OSSV působí na celém území ČR.
 6. OSSV je právnickou osobou.

 

II. Hlavní úkoly OSSV

 1. OSSV plní zejména tyto hlavní úkoly:

a)      organizuje kulturní, společenskou, sportovní, osvětovou, turistickou a náboženskou činnost a vytváří pro ni materiální, prostorové a ekonomické podmínky

b)      spolupracuje s  obecním úřadem a s ostatními právními subjekty i jednotlivci, u nichž vyhledává přímou podporu a pomoc, směřující k vytvoření podmínek a příležitostí pro  účast svých členů a veřejnosti na veškerých svých aktivitách

c)      prosazuje a chrání své zájmy a svých členů

d)      soustřeďuje veřejné, soukromé a vlastní zdroje k financování činnosti OSSV

e)      udržuje dobré partnerské vztahy s jinými subjekty obdobného zaměření

f)        vede své členy a ostatní občany k zdravému způsobu života a k dodržování etických pravidel

g)      spravuje vlastní i svěřený hmotný majetek a práva

h)      vede evidenci svých členů

i)        zajišťuje dovybavení, údržbu, opravy a ochranu kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích  – včetně jejího areálu získáváním finančních prostředků formou sbírek, darů a dotací

j)        propagace kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích

k)      organizuje veřejné sbírky

l)        údržba, oprava a ochrana kapliček a křížů v katastru obce Služovice a Vrbka, ke kterým se doposud nepřihlásil žádný vlastník  a získávání  finančních prostředků  formou sbírek, darů a dotací

m)    ochrana okolní krajiny, cest a kulturních hodnot v obci Služovice a Vrbka

n)      ochrana životního prostředí

o)      podpora cestovního ruchu

III. Členství

 1. Členem OSSV se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami OSSV, která byla přijata rozhodnutím valné hromady, která dosáhla věku 18 let a která zaplatila členské příspěvky.
 2. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor OSSV dle zásad členství, které schvaluje valná hromada OSSV. Tyto zásady členství stanovují podmínky pro vstup členů a ukončení členství, registraci členů.
 3. Výši členských a oddílových příspěvků stanoví valná hromada OSSV.
 4. Členy OSSV se stávají členové přípravného výboru.
 5. Členství zaniká

a)      písemně doručeným oznámením o vystoupení člena z OSSV

b)      vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností OSSV

c)      vyloučením člena pro závažné provinění neslučitelné s členstvím v OSSV

d)      úmrtím člena čí zánikem OSSV

V. Orgány OSSV

 1. Orgány OSSV jsou valná hromada, výkonný výbor a revizní komise.
 2. Nejvyšším orgánem OSSV je valná hromada, kterou tvoří členové  OSSV.
 3. Výkonný výbor OSSV je výkonným orgánem, který realizuje rozhodnutí valné hromady. Výkonný výbor řídí činnost a jedná jménem OSSV a rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.
 4. Členové výkonného výboru si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a případně další funkce. V čele výkonného výboru stojí předseda. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.
 5. Revizní komise je orgánem OSSV, který provádí revize hospodaření výkonného výboru, hospodaření s prostředky na údržbu a provoz OSSV a dalšími finančními prostředky. Revizní komise rovněž provádí kontrolu činnosti OSSV – plnění usnesení valné hromady, činnosti výkonného výboru a dalších činností.

 

VI. Právní subjektivita

 1. OSSV je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.
  1. Za OSSV jednají a činí právní úkony vždy dvě osoby a to předseda a další člen výkonného výboru nebo místopředseda a další člen výkonného výboru.
  2. Registrace stanov OSSV proběhla u Krajského soudu v Ostravě.

 

VII. Majetek a hospodaření

 1. Majetkem OSSV jsou finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. OSSV vede účetnictví podle platné právní úpravy v ČR.
 3. Zdrojem majetku OSSV jsou zejména:

a)         příspěvky  členů OSSV

b)        příjmy z kulturních, společenských, sportovních, turistických, výukových a jiných činností

c)         příjmy z pronájmu majetku

d)        dotace, dary

e)         účelové příspěvky ze státního rozpočtu a dalších programů

f)          příspěvky obce (města)

g)         dary právnických a fyzických osob

3.    Majetek OSSV je ve vlastnictví OSSV jako celku. O převodech práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a jeho pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor.

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz