Zpráva předsedy za 2021

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 6.4.2022

Dámy a pánové, vážení hosté.

            Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – zástupce SDH Vrbka pana Josefa Černého,  zástupce sdružení maminek paní Barbaru Novobilskou a zástupce ČČK Vrbka sl. Hanu Kurkovou, zástupce TJ Sokol Služovice pana Petra Pardyho a zástupce farnosti Oldřišov, pana faráře Petra Knapka.

            Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2021. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Salamon, Aleš Michalčík, Jiřina Varmusová a Andrea Uličková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Eva Chmelařová, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informovat o našich aktivitách v roce 2021, který byl jedenáctým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče  o  kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. Ke dnešnímu dni má OSSV 55 členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat. A nyní pár slov k činnosti OSSV v roce 2021.

Také v roce 2021 jsme se potýkali s omezeními spojenými s koronavirem Covid-19. Možná jsme všichni doufali, že státem nařízené restrikce nebudou. Opak byl bohužel pravdou.   S ohledem na nutnost dodržovat přísné protiepidemické nařízení se spousty tradičních akcí, které OSSV pravidelně pořádalo a kde se scházelo spousty občanů, nemohlo už druhý rok v řadě zorganizovat. Jednalo se např. o akci Ukliďme Česko, o setkání se seniory, o výlet se seniory a v neposlední řadě o akci rozsvícení vánočního stromečku.

Občanské sdružení Služovice a Vrbka z.s. však bylo aktivní i v době krize způsobené COVID-19. Jedna z akcí, kterou se podařilo zorganizovat v postním období a částečně vlivem COVID krize i po-postním období, byla v naši obci „Postní almužna“ , kterou opět zorganizovalo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné, staré – o které pečuje Charita Opava. Do akce se zapojil občan, který za finanční obnos cca 100,- Kč zakoupil hygienické potřeby a zboží. Almužna byla následně předána Charitě Opava. Všem dárcům bych chtěl touto cestou velice poděkovat. Tento skutek je o to cennější, že se udál v tomto nelehkém koronavirovém období, kdy zejména hygienické pomůcky mohou omezit dalšímu šíření virových onemocnění.

Po částečném uvolnění protiepidemických pravidel začátkem letního období proběhla ve druhé polovině měsíce června tradiční mše svatá kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. OSSV zajišťovalo, tak jako každoročně, zázemí a občerstvení pro farníky. Krásná výzdoba kaple, přívětivé počasí a hojné zastoupení farníků udělali radost nejen všem přítomným, ale také p. faráři Knapkovi, který tuto mši sloužil vůbec poprvé.

Následně pořádanou akcí OSSV byla další ze zdravotních přednášek o Bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu a syndromu únavy. Téma této přednášky bylo vybráno úmyslně právě s ohledem na dopady proběhlé „doby covidové“. Doby, kdy spousta lidí nemohla vykonávat ani běžné aktivity, na které byla zvyklá a tím se dostávali do spirály, která zapříčinila jejich zdravotní problémy, vč. problémů zapříčiněných zejména stresem. Přednášejícím byl známý lázeňský lektor a bylinkář pan Karel Štenbaur. Přednáška byla pojata nikoli jako monolog přednášejícího, ale jako diskuse na témata, která jednak přednášející zvolil a jednak na dotazy, které zazněly z řad diváků. Pan Štenbaur všechny zúčastněné přesvědčil o tom, že jeho přehled v bylinkách s následnou možností jejich použití pro zlepšení zdraví každého jedince je opravdu úctyhodný.

Nesmím zapomenout zmínit srpnovou poutní mši v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích. Mše byla malinko odlišná od těch minulých. Právě na základě podnětu pana faráře P. Knapka zahájili členové OSSV pátrání po starých krojích, které se kdysi v obci Služovice nosili. Několik krojů se podařilo vyhledat a zachránit. Mše se tedy zúčastnily i děti ve starých dobových krojích, aby ještě více umocnily zážitek všech došlých farníků. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na výborné občerstvení. Zvláště koláče zaznamenaly velký ohlas. Spolu s dobrým pitím tak každý odcházel ze mše svaté s příjemných pocitem v žaludku a šťastným srdcem.

Další ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 první veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybíraly od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Následně byla z rozhodnutí OSSV založena v pořadí již druhá veřejná sbírka. V roce 2021 jsme tuto veřejnou sbírku opět vzhledem k situaci s COVID-19 nepořádali. Nicméně nám nic nebránilo k tomu, abychom nemohli finanční prostředky investovat. Koncem září roku 2021 byla podepsána smlouva se spol. Jurczek spol. s r.o. na dodávku velkého okna ze strany hlavního vstupu do budovy kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích. Druhé okno bylo objednáno v režii Římskokatolické farnosti Oldřišov. Termín dodání oken byl nejdříve plánován na post vánoční období. Avšak vzhledem k problémům s dodáním hnědých skel vlivem útlumu způsobeným dopadem spojeným s COVID-19 ve stavebním sektoru se dodávka neuskutečnila ani do dnešního dne. Nezbývá než čekat a doufat, že se na nás usměje štěstí a okna se podaří zkompletovat.

Následně v říjnu obec Služovice spolu s OSSV a Nadačním fondem Pavla Novotného pořídila defibrilátor, který byl umístěn na veřejně přístupném místě, fasádě OÚ Služovice, za účelem záchrany lidských životů. Všichni tak trochu doufáme, že ho nebudeme muset nikdy použít, zejména pak pro své blízké. Avšak pro případ nenadálé události v naší obci, jakou je např. fibrilace srdeční chlopně kohokoliv z nás je tento přístroj připraven k použití 24 hodin, 365 dní v roce. OSSV podpořila tento projekt částkou 16.000 Kč.

Poslední akcí fyzicky a materiálně zajištěnou skrze OSSV byla v roce 2021 výroba dřevěné zvoničky k betlému. Návrhu a výroby se ujala již osvědčená parta řemeslníků sdružujících se čas od času ve stolárně u pana Petra Stoniše ze Služovic. Zvonička byla umístěna spolu s betlémem vedle obecního úřadu Služovice. Kolem betlému byly ozdobeny a osvětleny stromy, které atmosféru předvánoční adventní doby ještě více umocnili.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům i nečlenům OSSV, kteří se podíleli na organizaci všech zmíněných akcí. Perfektní práci odvedli zejména Eva Chmelařová, Hana Salamon, Jiřina Varmusová, Josef Bitomský, paní Marcela Švestková, Lukáš Pluške, Petr Stoniš, Martin Kremser, Lukáš Granzer, Jaroslav Chmelař, Lenka Chmelařová a samozřejmě obci Služovice v čele s panem starostou Petrem Weczerkem a Hanou Kurkovou. Zvláštní poděkování patří paní Andrei Uličkové, která velmi odpovědně a pečlivě plnila svou funkci hospodáře OSSV.

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2022 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, a opravu kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění poslání OSSV a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle, zejména pak ty, které jsme v době covidu nemohli zorganizovat a na které se moc těšíme.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz