Zpráva předsedy za 2020

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 15.9. 2021

Dámy a pánové, vážení hosté.

            Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice pana Petra Weczerka, zástupce sdružení maminek paní Barbaru Novobilskou, zástupce ČČK Vrbka sl. Hanu Kurkovou, zástupce TJ Sokol Služovice pana Aleše Michalčíka a zástupce farnosti Oldřišov, pana faráře Petra Knapkeho.

            Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2020. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Salamon, Aleš Michalčík, Jiřina Varmusová a Andrea Uličková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Eva Chmelařová, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informovat o našich aktivitách v roce 2020, který byl desátým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče  o  kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. Ke dnešnímu dni má OSSV 55 členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat. A nyní pár slov k činnosti OSSV v roce 2020.

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V průběhu roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. Bohužel silně zasáhl i Českou republiku. S ohledem na nutnost dodržovat přísné protiepidemické nařízení se spousty tradičních akcí, které OSSV pořádalo a kde se scházelo spousty občanů, nemohlo zorganizovat. Jednalo se např. o akci Ukliďme Česko, o setkání se seniory, o výlet se seniory a v neposlední řadě o akci rozsvícení vánočního stromečku.

Občanské sdružení Služovice a Vrbka z.s. však bylo aktivní i v době krize způsobené COVID-19. OSSV nechalo vyrobit a následně předalo p. starostovi Weczerkovi celkem 150 ks dvouvrstvých roušek. Zde bych chtěl poděkovat zejména paní Jarmile Říčné z Mokrých Lazců, která pro OSSV roušky ušila a paní Evě Chmelařové, která akci zorganizovala.

Další z akcí, kterou se podařilo zorganizovat v postním období a částečně vlivem COVID krize i po-postním období, byla v naši obci „Postní almužna“ , kterou opět zorganizovalo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné, staré – o které pečuje Charita Opava. Do akce se zapojil občan, který za finanční obnos cca 50,- až 100,- Kč zakoupil hygienické potřeby a zboží. Almužna byla následně předána Charitě Opava. Všem dárcům bych chtěl touto cestou velice poděkovat. Tento skutek je o to cennější, že se udál v tomto nelehkém koronavirovém období, kdy zejména hygienické pomůcky mohou omezit dalšímu šíření virových onemocnění.

Po částečném uvolnění protiepidemických pravidel volného pohybu proběhla ve druhé polovině měsíce června mše svatá kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. OSSV zajišťovalo, tak jako každoročně, zázemí a občerstvení pro farníky. I když úplně nevyšlo počasí, tak hezká výzdoba kaple a nadšení farníci dozdobili krásný duchovní zážitek ze sloužené mše. Byla to jedna z posledních mší pana faráře Wíchy, kterému jsme poděkovali a popřáli vše dobré v jeho následném působišti.

Trochu netradiční čin (i když zcela v souladu se stanovami OSSV), který OSSV začátkem léta 2020 zrealizovalo, byl nákup solárního aerátoru do obecního rybníka ve Služovicích. Pro ty méně zasvěcené se jedná o zařízení na provzdušňování vody v rybníce. Jedná se o opatření proti úhynu (udušení) ryb v rybníce zejména v letním a parném období. Věříme, že jsme tím udělali radost všem nadšeným místním rybářům. Na této akci jsme spolupracovali s místními nadšenými rybáři a s firmou za200.cz.

Další ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 první veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybíraly od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Následně byla z rozhodnutí OSSV založena v pořadí již druhá veřejná sbírka. V roce 2020 jsme tuto veřejnou sbírku vzhledem k situaci s COVID-19 nepořádali.

Poslední akcí fyzicky a materiálně zajištěnou skrze OSSV byla výroba betlému. S ohledem na značnou finanční náročnost v případě snahy o pořízení kupovaného betlému nám nezbylo nic jiného, než zvolit variantu pořízení betlému svépomocí. Začali jsme tedy nejdříve ve spolupráci s grafikem Markem Rinkou z Kravař zpracovávat různé návrhy postaviček. Vybrali jsme návrh grafického zpracování připomínající dětské ilustrace, který dle našeho uvážení nejvíce osloví naše nejmenší ratolesti.

Druhým úkolem byla výroba samotné konstrukce betlému pro umístění postaviček. Z velikostí postaviček vzešla velikost konstrukce a z ní pak volba materiálu konstrukce. Toto vše jsme dělali tak říkajíc „na koleně a bez projektu“. Výsledek naší snahy předčil naše očekávání. Dřevěný betlém byl umístěn ve středu obce vedle obecního úřadu Služovice a ve finále byl také osvětlen a ozdoben osvětlenou vánoční kometou. Kolem betlému byly ozdobeny a osvětleny stromy, které atmosféru předvánoční adventní doby ještě více umocnili.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům i nečlenům OSSV, kteří se podíleli na organizaci všech zmíněných akcí. Perfektní práci odvedli zejména Eva Chmelařová, Hana Salamon, Jiřina Varmusová, Josef Bitomský, paní Marcela Švestková, Lukáš Pluške, Petr Stoniš, Martin Kremser, Jaroslav Chmelař, Lenka Chmelařová a samozřejmě obci Služovice v čele s panem starostou Petrem Weczerkem a Hanou Kurkovou. Zvláštní poděkování patří paní Andrei Uličkové, která velmi odpovědně a pečlivě plnila svou funkci hospodáře OSSV.

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2021 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, a opravu kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění poslání OSSV a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz