Zpráva předsedy za 2019

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 4.3.2020

Dámy a pánové, vážení hosté.

            Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice pana Petra Weczerka, zástupce sdružení maminek paní Barbaru Novobilskou, zástupce ČČK Vrbka paní Alenu Weczerkovou a zástupce TJ Sokol Služovice pana Bc. Martina Kremsera.

            Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2019. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Salamon, Aleš Michalčík, Jiřina Varmusová a Andrea Uličková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Eva Chmelařová, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informovat o našich aktivitách v roce 2019, který byl devátým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče  o  kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. Ke dnešnímu dni má OSSV ….. členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat. A nyní pár slov k činnosti OSSV v roce 2019.

V postním předvelikonočním období 2019 opět proběhla v naši obci „Postní almužna“ , kterou již po pošesté zorganizovalo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné, staré – o které pečuje Charita Opava. Do akce se zapojil občan, který za finanční obnos cca 50,- až 100,- Kč zakoupil hygienické potřeby a zboží. Almužna byla následně předána Charitě Opava.

V dubnu 2019 se OSSV podruhé účastnilo projektu „Ukliďme Česko“. Ve spolupráci s obcí Služovice a ZŠ a MŠ Služovice organizovalo akci na úklid pozemků, polních a lesních cest, lesa a veřejně přístupných prostor na katastru Služovic a katastru Vrbky. Bylo sesbíráno více jak 2.000 litrů odpadů, které znečišťovaly životní prostředí v naší obci a kolem ní. Celá akce byla velice úspěšná a vyvrcholila posezením seniorů s žáky ZŠ Služovice v areálu bývalé Bažantnice, kde se posedělo, opekly párky a diskutovalo v dobré náladě. V červnu pak OSSV zajišťoval, tak jako každoročně, zázemí a občerstvení pro farníky k příležitosti mše v místní rekonstruované kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. Dobré počasí, koláče a hezká výzdoba kaple, kterou připravila Hanka Salamon dozdobily krásný duchovní zážitek ze sloužené mše.

Největší a nejnáročnější akcí v uplynulém roce 2019 byla bezesporu příprava Dne obce Služovice pořádané při příležitosti 670 let od doby první písemné zmínky o naší obce. Oslava se konala v areálu místního fotbalového hřiště ve Služovicích. Všechny složky v obci byly vyzvány k presentaci svých aktivit formou samostatných stánků. Musím říci, že příprava akce i průběh akce, kterou pořádala obec Služovice, proběhla zcela hladce a bez konfliktů. Důmyslně zvolený program Dne obce Služovice ozdobilo dobré jídlo a pití, které všem přítomným nabízely všechny stánky, včetně toho našeho, kde se nabízely domácí langoše, pštrosí klobásy, malinovka jak si ji pamatujeme z dob komunismu a samozřejmě další alko a nealko nápoje. Teď s odstupem času mohu říci, že akce byla opravdu úspěšná. Navštívil jsem již několik Dnů obce v jiných obcích a musím říci, že ten náš byl jeden z těch lepších. Za to samozřejmě patří díky nejen panu starostovi Weczerkovi, ale všem účinkujícím, sponzorům, pořadatelům a všem složkám a sdružením v obci Služovice a Vrbka, kteří svou rukou přispěli k tvorbě kulturně-společenských hodnot v naší obci.

V září 2019 jsme spolu s Obcí Služovice zorganizovali pro všechny seniory již tradiční zájezd. Tentokrát jsme navštívili areál továrny na výrobu nejen medových dortů  Marlenka a následně barokní zámek ve Frýdku-Místku. Uvedený dopolední program byl završen obědem v Restauraci CAFE-SILESIA. Následně jsme při zpáteční cestě navštívili Areál čs. Opevnění v Darkovičkách, kde jsme se při zajištěné exkursi všichni dozvěděli mnoho zajímavých informací a shlédli jsme bunkr vč. jeho vnitřních prostor a vybavení. Celý program byl opět nejen fyzicky náročný. Každý z účastníků si měl možnost také zakoupit nějaké chutné poživatiny. Zpáteční cesta autobusem se nesla v dobrém rozmaru a to jak díky dobrému občerstvení, tak díky skvělým cestujícím, bez kterých by veselo nikdy být nemohlo.

Další zářijovou akcí v roce 2019 bylo pořádání lékařské přednášky na téma Prevence pádu rizikových osob a využití defibrilátoru v praxi. Přednáška byla pořádána spolu s Nadačním fondem Pavla Novotného. Vyústěním této akce byla dohoda s obcí Služovice na zakoupení jednoho defibrilátoru pro naši obec. Snad nikdy nebude potřeba, ale pokud ano, tak si budeme všichni přát, aby pomohl zachránit lidský život. Po samotném zakoupení proběhne samozřejmě pro všechny zainteresované školení, jak tento přístroj správně používat. Myslím si, že zejména zdravotní osvěta seniorů je dnes velmi důležitá. S NFPN plánujeme a připravujeme již další akci, která by měla proběhnout v květnu tohoto roku.

Další ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 první veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybíraly od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Následně byla z rozhodnutí OSSV založena v pořadí již druhá veřejná sbírka. V roce 2019 jsme na tuto veřejnou sbírku vybrali celkem 40.190 Kč, které jsou uloženy na vázaném bankovním účtu vedeném výhradně pro tuto veřejnou sbírku.

Poslední kulturní akcí organizovanou OSSV v roce 2019 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla opět pojata jako kulturně-společenská oslava očekávaného dne Narození Páně. OSSV ve spolupráci s obcí Služovice, ZŠ a MŠ Služovice připravili akci, která přilákala ne jen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Byl nádherně ozdoben vánoční strom u OU Služovice. Bylo zajištěno jak tradiční občerstvení ve formě chutných langošů a hranolek, tak nové nabídky starostovských pečených klobás, které připravil pan Josef Černý z Vrbky se starostou Petrem Weczerkem. Ke zhlédnutí bylo již tradičně kulturní vystoupení našich dětí ze MŠ a ZŠ Služovice.

Vydařený večer podpořilo samozřejmě mnoho nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojení s očekávaným příchodem vánoc udělali tu nejlepší atmosféru. Osobně bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům a učitelskému sboru včetně paní ředitelky Častulíkové, ale i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům i nečlenům OSSV, kteří se podíleli na organizaci všech zmíněných akcí. Perfektní práci odvedli zejména Eva Chmelářová, Hana Salamon, Jiřina Varmusová, Josef Bitomský, Felicita Konigová, Josef Černý, paní Marcela Švestková a Jiřina Barčová, Vendulka Uličková, Ilona Michalčíková, dále Tomáš Rother, Aleš Michalčík, Josef Pluške, Lukáš Pluške, Petr Stoniš, Jaroslav Chmelař, Lenka Chmelářová a samozřejmě zaměstnanci obce Služovice v čele s panem starostou Petrem Weczerkem, kteří pomáhali připravit zázemí akcí. Zvláštní poděkování patří paní Andrei Uličové, která se podílela nejen na většině uvedených akcích, ale navíc se velmi odpovědně a pečlivě ujala své funkce hospodáře OSSV.

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2020 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, a opravu kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění poslání OSSV a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.

Dalším cílem pro rok 2020  je z prostředků OSSV spoluorganizace tzv. Postní almužnu a zvelebení i ostatních kapliček, kaplí a jejich okolních prostranství a to jak ve Služovicích, tak na Vrbce.

Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2020 také mnohé kulturní události, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku či případné přednášky na různá zajímavá témata např. z lékařského oboru. Rádi bychom také dále organizovali společné společensko-kulturní akci pro děti a seniory.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz