Zpráva předsedy za 2018

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

 

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 19.3.2019

 

Dámy a pánové, vážení hosté.

 

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice pana Petra Weczerka, zástupce sdružení maminek paní Barbara Novobilská, a zástupce ČČK Vrbka paní Alena Weczerková a zástupce TJ Sokol Služovice pan Jaroslav Matonoha.

 

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2018. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Salamon, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

 

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

 

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informovat o našich aktivitách v roce 2018, který byl osmým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. Ke dnešnímu dni má OSSV 54 členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

 

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.

 

Na jaře se OSSV, jak již bývá pravidelným zvykem, spolupodílelo na organizování a finančním zajištění akce pro dříve narozené, kterou zajišťovala obec Služovice. Jednalo se o návštěvu kina Mír, kde byl pro nejen pro naše seniory zajištěn bohatý kulturně – společenský program s názvem IUVENES URBI (Mladí městu).

 

Další jarní akcí byla lékařská přednáška na téma Inkontinence. Přednáška byla pořádána spolu s Nadačním fondem Pavla Novotného. Myslím si, že zejména zdravotní osvěta seniorů je dnes velmi důležitá. Připravujeme tedy i další přednášky, které by všem zúčastněným ukázaly důležitost a přenositelnost poskytnutých informací v běžném životě každého občana.

 

V postním období 2018 opět proběhla v naši obci „Postní almužna“ , kterou již po páté zorganizovalo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné, staré – o které pečuje Charita Opava. Do akce se zapojil občan, který za finanční obnos cca 50,- až 100,- Kč zakoupil hygienické potřeby a zboží. Almužna byla následně předána Charitě Opava.

 

V dubnu 2018 se OSSV poprvé účastnilo projektu „Ukliďme Česko“. Ve spolupráci s obcí Služovice a ZŠ a MŠ Služovice organizovalo akci na úklid pozemků, polních a lesních cest, lesa a veřejně přístupných prostor na katastru Služovic a katastru Vrbky. Bylo sesbíráno více jak 2.200 litrů odpadů, které znečišťovaly životní prostředí. Celá akce byla velice úspěšná a vyvrcholila posezením seniorů s žáky ZŠ Služovice v areálu bývalé Bažantnice, kde se posedělo, opekly párky a diskutovalo v dobré náladě. V červnu pak OSSV zajišťoval, tak jako každoročně, zázemí a občerstvení pro farníky k příležitosti mše v místní staré kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích.

 

V září 2018 jsme spolu s Obcí Služovice zorganizovali pro všechny seniory zájezd. Tentokrát jsme navštívili Likérku R.Jelínek ve Vizovicích, následně Hasičské muzeum a Státní zámek ve Vizovicích. Zájezd se těšil velkému ohlasu. Zahájení celé akce proběhlo počátečním koštem výrobků Likérky Vizovice pro zlepšení nálady, následovala exkurse v areálu likérky s možností si zakoupit dle libostí nějaký ten ostrý výrobek. Následně jsme se přesunuli na zajímavou prohlídku Hasičského muzea ve Vizovicích, kde jsme krom shlédnutí různých historických stříkaček dostali i podrobný výklad o historii místního HZS dlouholetým starostou sboru. Závěrečná prohlídka Státního zámku byla určena pro všechny dychtivé milovníky kultury a historie.

 

Celý program byl docela náročný. Zpáteční cesta autobusem byla tentokráte ve srovnání s jinými ročníky méně bujará, čemuž se nelze s ohledem na vysoké tempo výletu divit.

 

Další zářijovou akcí v roce 2018 bylo posezení se seniory. Kulturní program zajišťoval všem známy bavič, lingvista, bohém a skvělý parťák pan Josef Melecký z Kravař. Pan Melecký se tak rozparádil, že mnozí senioři si museli hrábnout až na samé dno svých fyzických sil. Kombinace dobrého jídla, pití a bujarých písní již skolila nejednoho zkušeného harcovníka.

 

Další ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 první veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybíraly od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Následně byla z rozhodnutí OSSV založena v pořadí již druhá veřejná sbírka. V roce 2018 jsme na tuto veřejnou sbírku vybrali 18.579 Kč.

 

Poslední kulturní akcí organizovanou OSSV v roce 2018 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla opět pojata jako kulturně-společenská oslava očekávaného dne Narození Páně. OSSV ve spolupráci s obcí Služovice, ZŠ a MŠ Služovice připravili akci, která přilákala ne jen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Byl ozdoben vánoční strom mezi OU a KD Služovice. Bylo zajištěno jak již tradiční občerstvení ve formě chutných langošů a hranolek, tak nové nabídky uzených žeber, které připravil pan Josef Černý z Vrbky se starostou Petrem Weczerkem. Ke zhlédnutí bylo již tradičně kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ Služovice.

 

Vydařený večer podpořilo samozřejmě mnoho nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojitosti s očekávaným příchodem vánoc udělali tu nejlepší atmosféru. Osobně bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům a učitelskému sboru i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná. Také nesmíme zapomenout na organizátory akce, kteří si samozřejmě pochvalu zaslouží také. Perfektní práci odvedli zejména Andrea Uličková, Jiřina Varmusová, Josef Bitomský, Felicita Konigová, Josef Černý, paní Marcela Švestková a Jiřina Barčová, Vendulka Uličková, Hana Salamon, Ilona Michalčíková, dále Tomáš Rother, Aleš Michalčík, Josef Pluške, Lukáš Pluške, Petr Stoniš, Jaroslav Chmelař, Eva Chmelářová a samozřejmě zaměstnanci obce Služovice, kteří pomohli připravit zázemí akce.

 

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2019 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

 

Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění účelu sbírky a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.

 

Dalším cílem pro rok 2019 je z prostředků OSSV spoluorganizace tzv. Postní almužny a zvelebení i ostatních kapliček, kaplí a jejich okolních prostranství a to jak ve Služovicích, tak na Vrbce.

 

Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2019 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku či případné přednášky na různá zajímavá témata např. z lékařského oboru. Rádi bychom také dále organizovali společné společensko-kulturní akci pro děti a seniory např. se Sdružením Maminek obce Služovice.

 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

 

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

 

Za OSSV

 

Ing. Tomáš Barč

 

předseda

 

 

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz