Zpráva předsedy za 2017

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 21.3.2018

Dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosta – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka a zástupce Sdružení maminek Služovice a Vrbka pana Petra Weczerka.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2017. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Břemková, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,
Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informovat o našich aktivitách v roce 2017, který byl sedmým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. V současné době má OSSV 50 členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.
Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.
V na jaře se OSSV, jak již bývá pravidelným zvykem, spolupodílelo na organizování a finančním zajištění akce pro dříve narozené, kterou zajišťovala obec Služovice. Jednalo se o návštěvu kina Mír, kde byl pro nejen pro naše seniory zajištěn bohatý kulturně – společenský program s názvem IUVENES URBI (Mladí městu).
V postním období 2017 proběhla v naši obci „Postní almužna“ , kterou již po páté zorganizovalo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné, staré – o které pečuje Charita Opava. Do akce se zapojil občan, který za finanční obnos cca 50,- až 100,- Kč zakoupil hygienické potřeby a zboží. Almužna byla následně předána Charitě Opava.
V září 2017 jsme spolu s Obcí Služovice a Gminou Jejkowice z Polska zorganizovali pro všechny seniory zájezd do Osvětimi v Polsku, kde jsme navštívili a prohlídli si lokalitu bývalého koncentračního tábora za druhé světové války. Měli jsme jednak možnost navštívit jak bývalý koncentrační tábor Auschwitz I v areálu bývalých kasáren, tak i na druhé straně města v roce 1942 vybudovaný rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II – Birkenau. Návštěvou si všichni zúčastnění připomněli jednu z nejtemnějších kapitol lidstva. V roce 2017 se poprvé dostali možnost účastnit se zájezdu i ostatní občané obce Služovice a Vrbka, čehož mnozí plně využili. Zpáteční cesta autobusem s konzumací životadárných tekutin, pak alespoň trochu zvedla náladu dne plného hlubokých a temných zážitků. Je slušností při této příležitosti poděkovat p. starostovi Weczerkovi, který program zajistil a také starostovi Gminy Jejkowice, který zajistil chutné občerstvení pro všechny zúčastněné.

Jednou z největších aktivit, kterou dění v obci v roce 2017 potkalo, byla oslava 20. výročí vysvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích. Tak jako před deseti lety sloužil i nyní mši Mons. František Václav Lobkowicz. Organizačně a finančně se na této akci podílela obec Služovice a OSSV. Je zde na místě poděkovat všem, kteří se na organizaci této výjimečné akce podíleli a přispěli tak k obohacení našeho křesťanského života. Největší poděkování pak patří panu biskupovi mons. Lobkowiczovi, který svým kázáním na mši svaté a následným zamyšlením na obědě po mši přivedl snad úplně každého věřícího k hlubokému zamyšlení.
Další ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 první veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybíraly od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Celkový výtěžek z první sbírky 170.963,53 Kč, která byla ukončena ke konci roku 2015, byl odváděn na zvláštní účet za tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě a jeho následné použití bylo pod kontrolou KÚ MSK Ostrava, který sbírku povolil.
Následně byla z rozhodnutí OSSV založena v pořadí již druhá veřejná sbírka. V průběhu roku 2016 proběhl schvalovací proces, který byl koncem roku 2016 pečetěn získání osvědčení z KU MSK, který sbírku povolil na dobu neurčitou.
Účel druhé veřejné sbírky je rozdělen do tří základních částí, kde chceme pořídit:
1) V kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích nové vytápění interiéru, oprava střechy, rekonstrukce podlahy, nové osvětlení, rekonstrukce fasády, rekonstrukce veřejného prostranství, rekonstrukce střechy, oken a dveří, a dovybavení interiéru.
2) V kapli Sv. Jana Křtitele nové vytápění a dovybavení interiéru a rekonstrukce lavic
3) V kapli Panny Marie ve Vrbce rekonstrukce veřejného prostranství vč. rekonstrukce oplocení a venkovního kříže, rekonstrukce oken a dveří a rekonstrukce oltáře v kapli
V roce 2017 jsme na tuto veřejnou sbírku vybírali celkem dvakrát a to v dubnu a říjnu. Celkem bylo vybráno 33.131,08 Kč. Rozdělení celkové částky uvádíme proto, že došlo mezi členy OSSV k dohodě, že finanční prostředky vybrané v obci Služovice budou následně proinvestovány v kapli Nanebevzetí Panny Marie a v kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích a finanční prostředky vybrané na Vrbce se proinvestují v kapli Navštívení Panny Marie ve Vrbce. První movité věci, které se v této kapli na Vrbce pořídily jsou nový ambon a nový stůl. Zapečetění a otevření pokladniček kontrolovala opětovně pracovnice OÚ ve Služovicích, slečna Hana Kurková.
Poslední kulturní akcí organizovanou OSSV v roce 2017 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla opět pojata jako kulturně-společenská oslava očekávaného dne Narození Páně. OSSV ve spolupráci s obcí Služovice, ZŠ a MŠ Služovice připravili akci, která přilákala ne jen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Byl ozdoben vánoční strom mezi OU a KD Služovice. Bylo zajištěno jak již tradiční občerstvení ve formě chutných langošů a hranolek, tak nové nabídky jídel ve formě bramboráků, které připravil pan Josef Černý z Vrbky se synem. Ke zhlédnutí bylo již tradičně kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ Služovice a také dobrovolného ochotnického spolku z Gminy Jejkowice, která k nám přijela až z Polska. Vydařený večer ozdobilo samozřejmě mnoho nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojitosti s očekávaným příchodem vánoc udělali tu nejlepší atmosféru. Osobně bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná. Také nesmíme zapomenout na organizátory akce, kteří si samozřejmě pochvalu zaslouží také. Perfektní práci odvedli zejména Andrea Uličková, Jiřina Varmusová za přípravu vynikajících langošů, Josef Bitomský, Felicita Konigová při prodeji svařáku, Josef Černý se synem, paní Marcela Švestková a Jiřina Barčová za práci v kuchyni, obsluhu návštěvy a účinkujících z Polska, dále paní Iloně Michalčíkové a slečně Vendule Uličkové při prodeji alko a nealko tekutin, paní Haně Břemkové za ozdobení vánočního stromu a samozřejmě zaměstnancům obce Služovice, kteří pomohli připravit zázemí akce. Atmosféra vánoc byla podpořena také betlémem a ovečkami. Nesmím zapomenout ani na pana Josefa Hluchníka, který poskytl ovečky pro radost našich dětí a na pana starostu Weczerka, který nás spoluprovázel kulturním programem a zajistil spolupráci s Gminou Jejkowice a učitelský sbor ZŠ a MŠ Služovice. Celou akci zajišťovala finančně obec Služovice, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a OSSV. Organizačně pak akci zajišťovalo OSSV a obec Služovice.
Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2018 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.
Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění účelu sbírky a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.
Dalším cílem pro rok 2018 je z prostředků OSSV spoluorganizace tzv. Postní almužny a zvelebení i ostatních kapliček, kaplí a jejich okolních prostranství a to jak ve Služovicích, tak na Vrbce.
Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2018 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku či případné přednášky na různá zajímavá témata např. z lékařského oboru. Rádi bychom také zorganizovali společnou společensko-kulturní akci pro děti a seniory.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč
předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz