Zpráva předsedy za 2016

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 16.3.2017

Dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice pana Petra Weczerka a zástupce ČČK Vrbka slečnu Hanu Kurkovou.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2016. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Břemková, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,
Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informoval o našich aktivitách v roce 2016, který byl šestým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. V současné době má OSSV 51 členů. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.
Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.
V červnu roku 2016 se OSSV, jak již bývá pravidelným zvykem, spolupodílelo na organizování a finančním zajištění akce pro dříve narozené. Jednalo se o návštěvu kina Mír, kde byl pro nejen pro naše seniory zajištěn bohatý kulturně – společenský program s názvem IUVENES URBI (Mladí městu).
V postním období od 14. března.- do 23.března 2016 proběhla v naši obci „Postní almužna“ , kterou již po čtvrté zorganizovalo OSSV pro potřebné občany – postižené, nemocné, staré – o které pečuje Charita Opava. Do akce se zapojil občan, který za finanční obnos cca 50,- – 100,- Kč zakoupil hygienické zboží, např. prací prášek, čistící prostředek , tekuté mýdlo, krém na ruce, toaletní potřeby případně trvanlivé jídlo, např. kávu, čaj, sirup, kompot v konzervě a jiné . Celkem bylo zakoupeno na 60 ks jednotlivého zboží a dne 30. března 2016 byla almužna předána Charitě Opava. OSSV také zakoupilo do všech světel v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích výkonné LED žárovky, které se velkou měrou zapříčinili o zlepšení dobrého osvětlení v interiéru kaple a úspoře energie.
V září 2016 jsme spolu s Obcí Služovice zorganizovali pro všechny seniory zájezd na Velehrad, kde jsme navštívili a prohlídli si s výkladem Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Následně jsme se po vydatném obědě v Hotelu Mlýn Velehrad přesunuli k prohlídce Archeoskanzenu Modrá. Zde jsme měli možnost shlédnout a poslechnout si, jak žili lidé v okolí v 9 století našeho letopočtu. Navštívili jsme příbytky a školní zařízení, která v té době lidé obývali. Někteří z členů si mohli dokonce zastřílet k luku na terč. Tímto však náš výlet neskončil. Po prohlídce Archeoskanzenu se všichni přesunuli k prohlídce expozice Živá voda Modrá. Zde měli všichni možnost spatřit podvodní svět a vyslechnout si výklad o zajímavostech z vodního světa. Mnozí účastníci zájezdu využili možnosti zakoupit si různé suvenýry a dárky pro své nejbližší. Finále zdařilého dne bylo zakončeno zpáteční jízdou autobusem s konzumací životadárných tekutin, které téměř každému zvedly náladu. Nutno podotknout, že k dobré náladě přispěl také pan farář Vícha, který k této příležitosti donesl tzv. zápisné, které všichni velice ocenili. Veškeré náklady na zajištění občerstvení zájezdu hradilo ze svých prostředků OSSV. Je slušností při této příležitosti poděkovat také p. starostovi Weczerkovi, který program zajistil.

Jako velmi podnětným kulturním zpestřením v naší obci se jeví přednášky na různá zajímavá témata. V roce 2016 OSSV spolu s Mgr. Kateřinou Stoškovou zorganizovali lékařské přednášky na téma Staří a dlouhověkost a Bylinky do každé rodinky. Zájem byl opět vysoký a proto plánujeme v budoucím období i další zdravotní přednášky na témata, která nás všechny zajímají a pomůžou nám ke zdravému životnímu stylu. Zde se sluší poděkovat paní Kateřině Stoškové, která přednášející zajistila.
Jednou ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaplí a křížů v obci Služovice a Vrbka. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybírají od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Výtěžek ze sbírky byl odváděn na zvláštní účet za tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě a jeho použití je pod kontrolou KÚ MSK Ostrava, který sbírku povolil. Zapečetění a otevření pokladniček kontrolovala pracovnice OÚ ve Služovicích, slečna Hana Kurková. Od zahájení až ke konci roku 2015 se podařilo na uvedený účet v rámci 9 dobrovolných sbírek nashromáždit celkem 170.963,53,- Kč. Je nutné informovat o tom, že účet pro sbírku na opravu kaplí Sv. Jana křtitele (SJK) a Nanebevzetí Panny Marie (NPM) ve Služovicích byl k únoru roku 2016 vyčerpán a následně z důvodu naplnění jeho účelu zcela zrušen a všechny vybrané finance beze zbytku proinvestovány. Spolu s těmito penězi OSSV proinvestovalo i další finanční prostředky ze svého běžného účtu. V průběhu roku 2016 jsme ve spolupráci s obcí Služovice, konkrétně naším panem starostou dokončili práce na rekonstrukci kaple Sv. Jana Křtitele. Došlo tedy k celkové rekonstrukci venkovní a vnitřní stavební části a také vnitřního vybavení a venkovního prostranství kaple. Velké poděkování zde patři všem, kteří se o rekonstrukci zasadili. Je to zejména rodina Chmelařová s Hanou Břemovou, pan Josef Bitomský, František Ježek, Marcela Švestková, další členové OSSV a mnoho dalších, kteří se jakoukoliv činností spolupodíleli na rekonstrukci. OSSV poskytovala obci v průběhu příprav i stavební realizace na všechny práce plný inženýring, technickou a právní podporu. Celé naše snažení bylo korunováno poutní mší dne 25.6.2016, která po 20 letech byla první mší v nově zrekonstruované kapli. Mši sloužil pan farář Mgr. M. Kočvara, který kapli požehnal. Členové OSSV se u této příležitosti také jménem všech farníků s panem farářem Kočvarou rozloučili a popřáli mu do dalšího působení mnoho zdraví a úspěchů.
Poslední kulturní akcí organizovanou OSSV v roce 2016 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla opět pojata jako kulturně-společenská oslava očekávaného dne Narození Páně. OSSV ve spolupráci s obcí Služovice a ZŠ a MŠ Služovice připravili akci, která přilákala ne jen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Byl ozdoben vánoční strom mezi OU a KD Služovice. Bylo zajištěno jak již tradiční občerstvení ve formě chutných langošů a hranolek, tak nové nabídky jídel ve formě játrové topinky, kterou připravil pan Josef Černý z Vrbky se synem, Ke zhlédnutí bylo kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ Služovice a také operní pěvkyně a naší rodačky paní Venduly Černé. Vydařený večer ozdobilo samozřejmě mnoho nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojitosti s očekávaným příchodem vánoc udělali tu nejlepší atmosféru. Osobně bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná. Také nesmíme zapomenout na organizátory akce, kteří si samozřejmě pochvalu zaslouží také. Perfektní práci odvedli zejména Andrea Uličková, Jiřina Varmusová za přípravu vynikajících langošů, Josef Bitomský, Felicita Konigová, rodina Chmelářová a Hana Břemková, Josef Černý se synem a slečna Koreniková a samozřejmě zaměstnanci obce Služovice v čele s Pavlem Černým, kteří pomohli připravit zázemí akce. Atmosféra vánoc byla podpořena také betlémem a ovečkami, které na akci zapůjčila paní Ilona Michalčíková. Nesmím zapomenout ani pana Josefa Hluchníka, který poskytl ovečky pro radost našich dětí. Také nesmíme zapomenout na pana starostu Weczerka, který nás spoluprovázel kulturním programem a učitelský sbor ZŠ a MŠ Služovice, který kulturní program zajistil. Celou akci zajišťovali finančně a organizačně členové OSSV.
Tímto však naše aktivity zdaleka neskončili. Na minulé valné hromadě OSSV jste se rozhodli založit novou veřejnou sbírku. V průběhu roku 2016 tak proběhl schvalovací a byrokratický maraton, který byl koncem roku 2016 pečetěn získání osvědčení z KU MSK, který sbírku povolil na dobu neurčitou.
Účel sbírky je rozdělen do tří základních částí, kde chceme pořídit:
1) V kapli Nanebevzetí Panny Maria ve Služovicích nové vytápění interiéru, oprava střechy, rekonstrukce podlahy, nové osvětlení, rekonstrukce fasády, rekonstrukce veřejného prostranství, rekonstrukce střechy, oken a dveří, a dovybavení interiéru.
2) V kapli Sv. Jana Křtitele nové vytápění a dovybavení interiéru a rekonstrukce lavic
3) V kapli Panny Marie ve Vrbce rekonstrukce veřejného prostranství vč. rekonstrukce oplocení a venkovního kříže, rekonstrukce oken a dveří a rekonstrukce oltáře v kapli
Zde bych si dovolil poděkovat paní Marcele Švestkové, která se o časově náročné schválení zapříčinila na výbornou. První veřejná sbírka pak proběhne v průběhu měsíce dubna 2017.
Rád bych touto cestou všechny případné dárce a sponzory požádal, aby přispívali k naplnění účelu sbírky a pomohli tak budoucím generacím předávat odkaz OSSV.
OSSV však pomáhá i jiným složkám v naší obci. Sdružení maminek přispívá k nakoupení tomboly a obci Služovice pomáhá s organizací Služovického jarmarku.
Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2017 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.
Dalším cílem pro rok 2017 je z prostředků OSSV spoluorganizace tzv. Postní almužny a zvelebení i ostatních kapliček, kaplí a jejich okolních prostranství a to jak ve Služovicích, tak na Vrbce.
Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2017 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory, tentokrát do Osvětimi nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku. Rádi bychom také zorganizovali společnou společensko-kulturní akci pro děti a seniory.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč
předseda

Copyright © 2024 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz