Zpráva předsedy za 2015

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV)

 

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 2.3.2016

 

 

Dámy a pánové, vážení hosté.

 

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice pana Petra Weczerka a zástupce ČČK slečnu Hanu Kurkovou.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2015. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Břemková, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

 

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka z.s. (dále jen OSSV) vás chci nyní informoval o našich aktivitách v roce 2015, který byl pátým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče  o  kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. V současné době má OSSV již 45 členů a členská základna se stále rozrůstá. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.

V souvislosti s novým občanským zákoníkem došlo u OSSV v průběhu roku 2015 k přeregistraci OSSV z Ministerstva vnitra ke Krajskému soudu v Ostravě, tj. statut sdružení byl změněn na tzv. „zapsaný spolek“. Spolu s touto změnou došlo také ke změně sídla OSSV na Služovice 194 (areál bývalých kasáren).

V květnu a listopadu roku 2015 se OSSV, jak již bývá pravidelným zvykem, spolupodílelo na organizování a finančním zajištění Besedy s důchodci spolu s Obcí Služovice ve výši 7.227,- Kč. Na jaře zajistila kulturní program hlučínská básnířka a spisovatelka paní Jana Schlossárková z Hlučína , která nám předčítala ze svých vydaných knih v hlučínském nářečí. Hudební doprovod zajistil dobrovolně místní hudebník pan Pavel Gavruca, náš člen. na podzim  nás přišla pobavit dechová kapela ROHOVANKA.

Rovněž jsme zorganizovali „postní almužnu „.Občané  zakoupili čisticí a hygienické prostředky v hodnotě cca od 60-100,- Kč. Zakoupené zboží bylo  odvezeno Charitě Opava a bylo určeno pro klienty chráněného bydlení. Hodnota zakoupeného zboží byla v ceně 3.350,- Kč.

V září 2015 jsme spolu s Obcí Služovice zorganizovali pro všechny seniory zájezd do města Ostrava, kde jsme nejdříve navštívili největší hornické muzeum v České republice LANDEK PARK, následně jsme v místní stylové restauraci Harenda u Barborky vydatně poobědvali. Dále jsme se přesunuli do Ostravy-Vítkovic. Dolní oblast Vítkovice, jako světoznámý industriální areál, byla velmi příjemným bodem zájezdu. Prve jsme prošli Vysokopecní okruh, který se detailně věnuje výrobě surového železa a historii Dolních Vítkovic, poté jsme navštívili (někteří dokonce i vyšlapali) vyhlídkovou věž BOLT TOWER. A aby toho sportovního a kulturního programu nebylo málo, navštívili jsme také nedaleký SVĚT TECHNIKY. Samozřejmě, jak bývá na takových zájezdech zvykem, nechyběla dobrá nálada a nezávazná zábava, která byla zahájena pestrým programem poživatin již v autobuse.  Veškeré náklady na organizaci zájezdu (krom nákladů na autobus, které hradila Obec Služovice) hradilo ze svých prostředků OSSV.

Jako velmi podnětným kulturním zpestřením v naší obci se jeví přednášky na různá zajímavá témata. V roce 2015 OSSV spolu s Mgr. Kateřinou Stoškovou zorganizovali lékařskou přednášku na téma Karpální tunely. Zájem byl vysoký a proto plánujeme v budoucím období i další zdravotní přednášky na témata, která nás všechny zajímají a pomůžou nám ke zdravému životnímu stylu.

Poslední kulturní akcí organizovanou OSSV v roce 2015 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla opět pojata jako kulturně-společenská oslava očekávaného dne Narození Páně. OSSV opět ve spolupráci s obcí Služovice a ZŠ a MŠ Služovice připravili akci, která přilákala ne jen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Byl ozdoben vánoční strom u OU Služovice, bylo zajištěno již tradiční občerstvení, ke zhlédnutí bylo kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ a samozřejmě mnoho nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojitosti s očekávaným příchodem vánoc udělali tu nejlepší atmosféru. Osobně bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná. Také nesmíme zapomenout na organizátory akce, kteří si samozřejmě pochvalu zaslouží také. Perfektní práci odvedli zejména Andrea Uličková, Jiřina Varmusová za přípravu vynikajících langošů, Josef Bitomský s chotí, rodina Chmelářová a Hana Břemková a samozřejmě zaměstnanci obce Služovice v čele s Pavlem Černým. Atmosféra vánoc byla podpořena také betlémem a ovečkami, které na akci zapůjčila paní Ilona Michalčíková. Nesmím zapomenout ani pana Josefa Hluchníka, který poskytl ovečky pro radost našich dětí. Také nesmíme zapomenout na pana starostu Weczerka, který nás provázel kulturním programem a učitelský sbor ZŠ a MŠ Služovice, který kulturní program zajistil. Celou akci zajišťovali finančně a organizačně členové OSSV.

Jednou ze zásadních aktivit, kterou se již OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. Zejména pro tento účel jsme založili v roce 2012 veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybírají od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Výtěžek ze sbírky byl odváděn na zvláštní účet za tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě a jeho použití je pod kontrolou KÚ MSK Ostrava, který sbírku povolil. Zapečetění a otevření pokladniček kontrolovala pracovnice OÚ ve Služovicích, slečna Hana Kurková. Od zahájení až ke konci roku 2015 se podařilo na uvedený účet v rámci 9 dobrovolných sbírek nashromáždit celkem 170.963,53,- Kč. Je nutné informovat o tom, že účet pro sbírku na opravu kaplí Sv. Jana křtitele (SJK) a Nanebevzetí Panny Marie (NPM) ve Služovicích byl k únoru roku 2016 vyčerpán a následně z důvodu naplnění jeho účelu zcela zrušen. Nesmíme však zapomenout, že celých 100.000,- Kč jsme z tohoto účtu darovali v roce 2014 obci Služovice, která použila částku na zaplacení faktur spojených s opravou střechy kaple SJK. V roce 2015 pak OSSV zakoupilo do kaple SJK mřížové dveře za 13.820 Kč. K úplnému vyčerpání účtu došlo v roce 2016, kdy OSSV zaplatilo náklady na opravu vchodových dveří a pořízení bočních dveří do kaple NPM ve výši 24.805 Kč a pořízení 2 ks nových oken do kaple NPM ve výši 40.448 Kč. Vzhledem k vyšším nákladům na opravu uvedených kaplí, uhradilo OSSV ze svého běžného účtu rozdíl z peněžních prostředků na účtu pro sbírku a potřebných nákladů na opravy. Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli na zvelebení kaple Sv. Jana Křtitele a N.P.M., děkujeme za jejich štědrost a prosím, aby vytrvali a OSSV i nadále podporovali.

V průběhu roku 2015 jsme ve spolupráci s obcí Služovice, konkrétně naším panem starostou zahájili práce na rekonstrukci kaple SJK. Práce na rekonstrukci byly tentokráte výraznější, neboť se obci Služovice podařilo získat na opravu dotaci. Došlo tedy k celkové rekonstrukci venkovní a vnitřní hydroizolace, výměně všech oken a vchodových dveří, realizaci nové elektroinstalace, opravě vnitřních a venkovních omítek, soklů, schodů a zřízení nové fasády a nových dlažeb v objektu. Další náklady nás však ještě čekají. Jedná se o práce spojené s vnitřní výmalbou, úpravou povrchu venkovního schodiště a pořízením nového oltáře. Na uvedený oltář již OSSV pořídilo z vlastních prostředků ve výši téměř 7 tis. Kč architektonický návrh. S ohledem na další předpokládané náklady obec Služovice požádala na uvedené práce o další dotaci. OSSV poskytovala obci v průběhu příprav i stavební realizace na všechny práce plný inženýring, technickou a právní podporu.

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2016 je zejména získání dalších finančních prostředků, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a kaplí ve Služovicích a na Vrbce. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravy z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

Dalším cílem pro rok 2016 je z prostředků OSSV spoluorganizace tzv. Postní almužny a zvelebení i ostatních kapliček, kaplí a jejich okolních prostranství a to jak ve Služovicích, tak na Vrbce.

Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2016 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku. Rádi bychom také zorganizovali společnou společensko-kulturní akci pro děti a seniory.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

 

 

Za OSSV

 

 

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz