Zpráva předsedy za 2014

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 11.3.2015

 

Dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice pana Petra Weczerka a zástupce ČČK slečnu Hanu Kurkovou.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2014. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Břemková, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

 

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV) vás chci nyní informoval o našich aktivitách v roce 2014, který byl čtvrtým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. V současné době má OSSV již 45 členů a členská základna se stále rozrůstá. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.

Na jaře roku 2014 jsme se podíleli na organizování a finančním zajištění Besedy s důchodci spolu s Obcí Služovice.

V září 2014 jsme spolu s Obcí Služovice zorganizovali pro všechny seniory zájezd do města Kroměříž, kde jsme navštívili arcibiskupský zámek Kroměříž, následně jsme v místní restauraci vydatně poobědvali. Někteří účastníci zájezdu po obědě shlédli městské trhy, jiní se zúčastnili exkurse v místním pivovaru, abychom se následně všichni sešli v Arcibiskupských vinných sklepích na ochutnávku mešního vína a exskursi se zajímavým výkladem. Zájezdu se zúčastnil plný autobus občanů z obcí Služovice i Vrbka. Již tradičně jsme se všichni velice dobře bavili. Zábava byla zahájena pestrým programem poživatin již v autobuse a pokračovala ve městě Kroměříž – městem pod záštitou organizace UNESCO. Skvělou nálada byla podpořena nádherným počasím a samozřejmě i všemi výletníky, kteří dobrou náladu rozdávali na všechny strany. Na zorganizování zájezdu jsme z prostředků OSSV uvolnili 20.985,- Kč.

V podzimních měsících minulého roku OSSV spolu s obcí Služovice zorganizovala další pravidelný den seniorů v místním kulturním domě. O skvělou zábavu se postaral nám již známý bavič Josef Melecký, u jehož vtípků jsme se všichni zasmáli a u písní si hezky zatančili.

Poslední a musím říci, že opět velmi úspěšnou akcí v roce 2014 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla pojata jako kulturně-společenská oslava a příprava na jeden z nejvíce očekávaných křesťanských svátků v roce – vánoce. OSSV opět ve spolupráci s obcí Služovice připravila akci, která přilákala ne jen místní občany, ale i občany z okolních obcí. Byl ozdoben vánoční strom u OU Služovice, bylo zajištěno velmi chutné a výstižné občerstvení, ke zhlédnutí bylo kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ, služovické scholy a samozřejmě jsme mohli vidět plno nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojitosti s očekávaným příchodem vánoc udělali tu nejlepší atmosféru korunovanou potleskem. Já bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná. Také nesmíme zapomenout na organizátory akce, kteří si samozřejmě pochvalu zaslouží také. Perfektní práci odvedli zejména Hana Břemková, Andrea Uličková, Jiřina Varmusová, Josef Bitomský s chotí, rodina Chmelářová a samozřejmě zaměstnanci obce Služovice v čele s Pavlem Černým. Atmosféra vánoc byla podpořena také betlémem a ovečkami. Nesmím zapomenout ani na paní Ilonu Michalčíkovou, která nám betlém zapůjčila a pana Josefa Hluchníka, který poskytl ovečky pro radost našich dětí. Celou akci zajišťovali finančně a organizačně členové OSSV.

Pro kompletní informovanost je potřeba říci, že OSSV také nemalou měrou přispívá na akce pořádané pro naše děti. Pro Sdružení maminek Služovice poskytlo finanční dar na tombolu při příležitosti pořádání nedávno konaného dětského plesu. OSSV také úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Služovice. Jako projev naší upřímné snahy podporovat i jiné skupiny občanů v naší obcí – naše malé dětí – OSSV poskytla ZŠ Služovice částku 5.000 Kč a MŠ Služovice taktéž částku 5.000 Kč na hračky, psací potřeby, oděv, omalovánky a jiný spotřební materiál.

Jednou ze zásadních aktivit, kterou se nyní OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. Zejména pro tento účel jsme založili veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybírají od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Výtěžek ze sbírky je odváděn na zvláštní účet za tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě a jeho použití je pod kontrolou KÚ MSK Ostrava, který sbírku povolil. Zapečetění a otevření pokladniček kontroluje OÚ ve Služovicích. Ke konci roku 2014 se podařilo na uvedený účet nashromáždit celkem 11.930,- Kč. Nesmíme však zapomenout, že celých 100.000,- Kč jsme z tohoto účtu darovali obci Služovice, která použila částku na zaplacení faktur spojených s opravou uvedené kaple. Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli na budoucí zvelebení kaple Sv. Jana Křtitele a N.P.M., děkujeme za jejich štědrost a prosím, aby vytrvali a OSSV i nadále podporovali. Předpokládáme, že veřejné sbírky budou pokračovat i v průběhu roku 2015. První proběhne mezi 14-21.3.2015 a výtěžky budou opětovně použity na rekonstrukce kaplí v obci Služovice a Vrbka.

V průběhu roku 2014 jsme ve spolupráci s obcí Služovice, konkrétně naším panem starostou zahájili práce na rekonstrukci uvedené kaple. Došlo k celkové opravě krovu, bednění krovu, oplechování, výměnu svodů a okapů a krytiny kaple Sv. Jana Křtitele. Závěrem jsme také přikročili k výměně staré kopule kaple. Jak opravu střechy, tak výměnu kopule jsme nechali zaznamenat kameramanem pro budoucí připomenutí si této akce. Kterýkoliv z našich občanů měl také možnost napsat nějaký svůj vzkaz pro budoucí generace a následně jej umístit do nové kopule. Musím říci, že jsem se této akce osobně zúčastnil a také i nějaký vzkaz přidal, tak jako ostatně mnoho jiných občanů. Asi každému prolétaly hlavou myšlenky jako: kdo a za kolik desítek nebo stovek let bude tyto vzkazy a přání číst? Bylo to velmi zajímavé. S panem starostou jsme do schránky umístili i jiné předměty charakterizující naší dobu jako např. noviny, předměty se znakem naší obce, ale i nějaké mince a bankovky. Věřme, že se vyslovená a umístěná přání v nové kopuli do posledního písmene splní.

OSSV poskytla také peněžní prostředky na úpravy okolí kaple Navštívení Panny Marie ve Vrbce. Krásná kaple s upraveným okolím plně representovala Vrbku při oslavách 90 let založení SDH Vrbka.

Jedním z hlavních cílů pro nejbližší období roku 2015 je zejména získání dalších finančních prostředků formou sbírek, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a ochranu kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. Oprava této kaple, která je v majetku obce Služovice by probíhala v úzké spolupráci s jejím vlastníkem. Rekonstrukce by spočívala ve výměně oken a vstupních dveří, sanačních pracích na odizolování celého objektu proti vodě, sanacích nebo výměně venkovních a vnitřních omítek, výměně oken a dveří do objektu, celkové rekonstrukci elektroinstalace a jiné související práce. Celková výše těchto oprav je odhadována na téměř 1,4 mil. Kč. Pokud se nepodaří získat finanční prostředky na opravu z dotací, budeme nadále pokračovat v opravách vlastními prostředky.

Dalším cílem pro rok 2015 je z prostředků OSSV spoluorganizace tzv. Postní almužny a zvelebení i ostatních kapliček, kaplí a jejich okolních prostranství a to jak ve Služovicích, tak na Vrbce.

Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2015 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku. Rádi bychom také zorganizovali společnou společensko-kulturní akci pro děti a seniory.

Abychom mohli všechny naše budoucí aktivity řádně realizovat, je nutné změnit i základní dokumenty našeho sdružení. V souvislosti s novým občanským zákoníkem je naší povinností v průběhu roku 2015 provést přeregistraci OSSV z Ministerstva vnitra ke Krajskému soudu v Ostravě, tj. statut sdružení musí být změněn na tzv. „zapsaný spolek“. Je to jen úřední krok, který na činnosti naší OSSV vůbec nic nezmění. Spolu s touto změnou také změníme i sídlo OSSV na Služovice 194 (areál bývalých kasáren). Na tomto kroku již došlo ke shodě s obcí Služovice. Důvodem této změny je zejména snaha umístit sídlo naší společnosti do obecního objektu a snaha o zajištění místnosti, ve které můžeme skladovat majetky, které OSSV do této doby nabylo jako občerstvení pro akce, tácky, kelímky nebo také vánoční svíčky a ozdoby, které jsou používány při akci rozsvícení vánočního stromku.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

 

Za OSSV

 

Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2024 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz