Zpráva předsedy 2013

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 12.3.2014

 

Dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice, starostu SDH Vrbka, zástupce Sdružení maminek Služovice, zástupce ČČK slečnu Hanu Kurkovou a zástupce TJ Sokol Služovice pana Petra Pardyho.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2013. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Břemková, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Dovolte mi, abych vás jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV) informoval o našich aktivitách v roce 2013, který byl třetím rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naší obci. Obrázek jestli se nám to opravdu daří nechť si udělá každý sám. V současné době má OSSV již 43 členů a členská základna se stále rozrůstá. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.

Na jaře roku 2013 jsme se podíleli na organizování a finančním zajištění Besedy s důchodci spolu s Obcí Služovice.

V září 2013 jsme spolu s Obcí Služovice zorganizovali pro všechny seniory zájezd na hrad Bouzov a návštěvu tvarůžkárny v Lovosicích. Zájezdu se zúčastnilo 44 občanů z obcí Služovice i Vrbka. Autobus, který zúčastněné dopravoval do cíle prohlídky, byl plný energických lidí. Tito lidé již nebyli nejmladší, ale svůj věk jednoznačně zastínili aktivitou, která mne, občana mladšího data narození, přinejmenším mile překvapila. Již po cestě tam bylo hodně veselo, hodně se toho snědlo i vypilo. Příjezd k hradu Bouzov tedy proběhl bez problémů a také prohlídka samotná byla velmi zajímavá. Po prohlídce byl čas prodiskutovat své zážitky na obědě v nedaleké restauraci. Poté jsme se přesunuli do Loštic, takzvaného města tvarůžků. Krom zajímavých informací si všichni s sebou domů odnesli také něco dobrého na zub. Na zorganizování zájezdu jsme z prostředků OSSV uvolnili 13.848,- Kč.

V polovině roku 2013 se členové OSSV podíleli na přípravě vesnice roku 2013. Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří přidali ruku k dílu, zejména pak nejstarší občance obce Služovice paní Halfarové, všem složkám v obci a samozřejmě našemu panu starostovi Petrovi Weczerkovi, který měl lví podíl na tom, že naše obec skončila v celkovém pořadí druhá a přeskočila tím mnohem vetší a bohatší obce. Jako třešničky na dortu byly v tomto případě rozdány dvě odměny. První přímo našemu starostovi jako nejsympatičtějšímu starostovi Moravskoslezského kraje a druhá byla odměnou finanční. OSSV byl ve finále jako poděkování poskytnut obcí Služovice dar za spolupráci ve výši 5.000,- Kč.

V podzimních měsících sledovaného roku se členové OSSV opětovně spolupodíleli na organizování dne seniorů. Na programu byl zajímavý program, kterým nás doprovázel spolek umělců Berani z Těškovic a náš člen p.Gavruca, kterému bych chtěl touto cestou dodatečně velice poděkovat. Když zavzpomínám na velmi chutné občerstvení a tradiční perfektní náladu všech přítomných, tak nelze dodat nic jiného než to, že se akce vydařila. Jako vždy se OSSV na této akci podílela jak organizačně, tak finančně ve výši 4.353,-Kč

Poslední a musím říci, že překvapivě velmi úspěšnou akcí v roce 2013 bylo rozsvícení vánočního stromečku. Celá akce byla pojata jako kulturně-společenská oslava a příprava na nejvíce očekávaný křesťanský svátek v roce – vánoce. OSSV opět ve spolupráci s obcí Služovice připravila akci, která jak doufáme, získá v naší obci tradici. Byl ozdoben vánoční strom u OU Služovice, bylo zajištěno velmi chutné a výstižné občerstvení, ke zhlédnutí bylo kulturní vystoupení našich dětí z MŠ a ZŠ, scholy a samozřejmě jsme mohli vidět plno nadšených občanů Služovic a Vrbky, kteří ve spojitosti s očekávaným příchodem vánoc dali do pomyslného košíku dobrou náladu a upřímné poděkování všem zúčastněným potleskem. Já bych si zde dovolil poděkovat všem, kdo se na nás přišli podívat a to jak dětem, tak jejím rodičům i všem ostatním, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná. Také nesmíme zapomenout na organizátory akce, kteří si samozřejmě pochvalu zaslouží také. Perfektní práci odvedli zejména Hana Břemková, Andrea Uličková, Jiřina Varmusová, Josef Bitomský a rodina Chmelářová. Atmosféra vánoc byla podpořena také betlémem a ovečkami. Nesmím tedy zapomenout ani na paní Ilonu Michalčíkovou, která nám betlém zapůjčila a panu Josefu Hluchníkovi, který poskytl ovečky pro radost našich dětí. Celou akci zajišťovali finančně a organizačně členové OSSV.

Pro kompletní informovanost je potřeba říci, že OSSV přispívá na akce pořádané pro naše děti. Pro Sdružení maminek Služovice poskytlo finanční dar na tombolu při příležitosti pořádání dětského plesu ve výši 1.000,- Kč.

Největší aktivita, kterou se nyní OSSV dlouhodobě zabývá je snaha o celkovou rekonstrukci kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. Zejména pro tento účel jsme založili veřejnou sbírku, kdy pověřené osoby vybírají od občanů obce Služovice a Vrbka finanční prostředky. Výtěžek ze sbírky je odváděn na zvláštní účet za tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě a jeho použití je pod kontrolou KÚ MSK Ostrava, který sbírku povolil. Zapečetění a otevření pokladniček kontroluje   OÚ ve Služovicích. Ke konci roku 2013 se podařilo na uvedený účet nashromáždit celkem 75.965,79 Kč. Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli na budoucí zvelebení kaple Sv. Jana Křtitele a N.P.M., děkujeme za jejich štědrost a prosím, aby vytrvali a OSSV i nadále podporovali.

Zejména s ohledem na finanční náročnost kompletní opravy (rekonstrukce) kaple se od roku 2012 do roku 2014 členové OSSV podíleli na přípravných pracích vedoucích k budoucí celkové rekonstrukci. Práce souvisely zejména s inženýrskou činností pro vlastníka stavby, kterým je obec Služovice. Konkrétně se jednalo o zajištění inženýrských prací souvisejících se získáním stanovisek dotčených orgánů státní správy a samosprávy ke stavebnímu povolení na rekonstrukci, získání souhlasných stanovisek vlastníků sousedních nemovitostí, komunikace s projektantem a pomoc při tvorbě projektové dokumentace a v neposlední řadě zpracování a vyřízení stavebního povolení na uvedenou rekonstrukci. Začátkem roku 2014 pak OSSV pomáhalo obci Služovice se zpracováním žádosti o získání dotace na rekonstrukci (příprava podkladů, úpravy a příprava rozpočtů aj.). Věříme, že již nyní bude obec Služovice se získáním dotace na opravu úspěšná. Pokud ano, pak bude s celkovou rekonstrukcí kaple započato v létě tohoto roku.

Hlavním cílem pro nejbližší období roku 2014 je zejména získání dalších finančních prostředků formou sbírek, darů a dotací na dovybavení, údržbu, opravu a ochranu kaple Sv. Jana Křtitele ve Služovicích. Oprava této kaple, která je v majetku obce Služovice by probíhala v úzké spolupráci s jejím vlastníkem. Rekonstrukce by spočívala ve výměně střešní krytiny, svodů a okapů, částečné výměně krovu, klempířských pracích na věži kaple, sanačních pracích na odizolování celého objektu proti vodě, sanacích nebo výměně venkovních a vnitřních omítek, výměně oken a dveří do objektu, celkové rekonstrukci elektroinstalace a jiné související práce. Celková odhadovaná výše těchto oprav je odhadována na téměř 1,5 mil. Kč. Předpokládáme však, že si mnoho z uvedených prací uděláme svépomocí a v rámci brigádnických hodin. Žádost o dotaci byla podána ve výši 700.000 Kč. Pokud se dotaci nepodaří získat, tak bude rekonstrukce zahájena v roce 2014 také, jen v menší míře. Jednalo by se jen o výměnu střešní krytiny, svodů a okapů a částečnou výměnu krovu. Zde odhadujeme náklady ve výši cca 350.000. Kč. Je samozřejmostí, že se bude OSSV finančně spolupodílet v maximálně možné výši, tj. jak z peněz z veřejné sbírky a tak z části z běžných prostředků sdružení.

Dalším cílem pro rok 2014 je z prostředků OSSV napomoci s úpravou venkovního prostranství kapličky Navštívení Panny Marie na Vrbce a organizace tzv. Postní almužny.

Krom výše uvedených cílů stavebního charakteru plánuje OSSV pro nejbližší období roku 2014 také mnohé kulturní událostí, kde některé reflektují starší tradice v obci a některé se snaží o utužení tradic nových. Jedná se zejména o spolupráci na tzv. dnech pro seniory, výletu pro seniory nebo organizaci akce Rozsvícení vánočního stromečku. Rádi bychom také zorganizovali společně se Sdružením maminek Služovice společensko-kulturní akci pro děti a seniory.

 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

 

Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

 

Za OSSV

 

 Ing. Tomáš Barč

předseda

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz