Zpráva předsedy 2012

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV)

 

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 23.1.2013

 

 

 

Dámy a pánové, vážení hosté.

 

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice a člena OSSV pana Petra Weczerka, zástupce SDH Vrbka pana Františka Bolackého ml. a zástupce TJ Sokol Služovice pana Martina Kremsera.

 

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období roku 2012. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Chmelářová, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

 

Vážené dámy a pánové, vážení členové,

Dovolte mi, abych vás jako předseda Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV) informoval o našich aktivitách v roce 2012, který byl druhým rokem naší existence. Posláním našeho sdružení je organizování kulturních, společenských, osvětových, turistických a náboženských činností pro občany obce Služovice a Vrbka, zejména pro starší generaci a péče o kulturní a náboženské hodnoty v naši obci. Obrázek jestli se nám to opravdu daří nechť si udělá každý sám. V současné době má OSSV již 35 členů a členská základna se stále rozrůstá. Naše sdružení organizuje aktivity pro všechny občany obce, bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy OSSV.

Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. Finanční prostředky OSSV získává zejména ze sponzorských darů fyzických osob, živnostníků, organizací a firem, kteří naší činnost podporují. Bez této podpory bychom naše poslání nebyli schopni naplňovat.

A nyní již konkrétně. Počátkem roku 2012 jsme zakoupili do kaple N.P.M. ve Služovicích novou oltářní roušku, která zdobí oltář v kapli N.P.M. V dubnu 2012 jsme se podíleli na organizování a finančním zajištění Besedy s důchodci spolu s Obcí Služovice. V červnu provedl náš člen p. Josef Bitomský, Služovice čp. 10 drobné opravy na elektroinstalaci v kapli N.P.M., materiál, který byl na opravu zapotřebí jsme zaplatili z finančních prostředků OSSV. Rád bych rovněž připomenul na akci organizovanou pouze OSSV. V březnu 2012 naše sdružení zorganizovalo akci nazvanou „ Postní almužna „ formou zakoupení drobného zboží v hodnotě kolem 50,- Kč jsme poskytli Charitě Opava cca 6.000,- Kč pro občany bez domova, zdravotně postižené a staré nemocné a potřebné o které se Charita Opava stará .

Na přelomu léta a podzimu jsme provedli a zafinancovali opravu střechy kaple N.P.M. ve Služovicích. Oprava spočívala z kompletního přelepení část střechy nad zákristií novým asfaltovým pásem a zaletování s následným utěsněním speciálním tmelem špatných spojů a nýtů plechové části střechy. Dle vyjádření odborníka je tak nyní střecha opět v dobrém stavu a

nějaký ten rok snad zase vydrří. Celková výše finančních nákladů na opravu se vyšplhala na 12.796,- Kč. Rovněž jsme zajistili opravu kříže na křižovatce u obchodu v obci Služovice. Tuto opravu zajišťoval náš občan p. František Ježek, Služovice čp. 77, bez nároku na mzdu. Hodnotu opravy ve výši 2.500,- Kč poskytl pan F. Ježek OSSV jako sponzorský dar. Rovněž jsme spolu s Obcí Služovice v září 2012 zorganizovali pro všechny seniory zájezd na Sv. Kopeček a návštěvu přilehlé zoologické zahrady. Zájezdu se zúčastnilo celkem 44 občanů z obcí Služovice i Vrbka. Účastníci zájezdu měli možnost pobavit se se svými blízkými, ale i známými z okolní obce Oldřišov, kteří se zájezdu zúčastnili také. V rámci prohlídky se nám dostalo možnosti navštívení takovým míst uvnitř poutní basiliky na Sv. Kopečku, do kterých se běžný návštěvník ani nedostane. Pokud k tomu připočtu ještě skvělé spolucestující, občerstvení v autobuse i mimo něj, nádhernou mši a dobrou náladu korunovanou skvělým počasím je nutno konstatovat jen jedno. Zájezd se opravdu vydařil po všech stránkách. Na zorganizování zájezdu jsme z prostředků OSSV uvolnili 9.110,- Kč.

Abych zde nepodával jen chvályhodné a pozitivní informace, tak je potřeba si říci i to, že ne vše se nám podařilo. Minulou valnou hromadu jsem zde představoval projekt na úpravu kaple Sv. Jana Křtitele a to, že jsme požádali společně s obcí Služovice o dotaci na opravu této kaple. Bohužel se nepodařilo kvůli nedostatku finančních prostředků a přetlaku uchazečů dotaci získat. V našem státě je peněz čím dál méně a ani z EU se peníze nehrnou. Myšlenky na opravu se však vzdát nechceme. Proto jsme v průběhu celého roku přemýšleli jak pomoci při opravách na zachování památky budovy kaple Sv. Jana Křtitele a na opravy kaple N.P.M. ve Služovicích. Ačkoliv jsou vlastníci objektů Obec Služovice a ŘK farnost Oldřišov, je v zájmu téměř každého občana naší obce, aby oba objekty byly pro návštěvníky naší obce chloubou. Proto jsme se rozhodli zorganizovat mezi občany sbírku na opravy těchto objektů. První sbírka se uskutečnila v listopadu 2012 a z výtěžku sbírky, který je ve výši 20.580,- Kč je patrné, že občanům záleží, aby oba objekty byly důstojnou části tváře naší obce. Výtěžek ze sbírky byl odveden na zvláštní účet za tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě a jeho použití je pod kontrolou KÚ MSK Ostrava, který sbírku povolil. Zapečetění a otevření pokladniček kontroluje OÚ ve Služovicích. Jelikož byla v lednu 2013 Tříkrálová sbírka, rozhodli jsme se zorganizovat další sbírku na opravu kaplí až v březnu 2013. Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli na budoucí zvelebení kaple N.P.M., děkujeme za jejich štědrost a prosím, aby vytrvali a OSSV i nadále podporovali.

Naší poslední aktivitou v roce 2012 bylo spolu s Obcí Služovice zajištění podzimní akce pro důchodce – seniorský den s panem Meleckým a jeho skupinou MUSTAFO. Z reakcí seniorů mohu říci, že se akce nadmíru vydařila zejména pak s ohledem na velké groteskní vystoupení pana Josefa Meleckého a občerstvení, které zaplatilo ze svých prostředků OSSV.

A co nás čeká v tom stávajícím roce 2013? Jak už jsem uvedl před chvílí, budeme se snažit získat finanční prostředky na opravu obou našich kaplí a to zejména formou sbírek a formou získávání finančních darů od sponzorů. Také se znovu pokusíme požádat o dotace, bude-li to jen trochu možné. Cílem je získat co nejvíce finančních prostředků a zajistit tak možnost pořízení či opravy ucelené části stavby resp. kaple. Neradi bychom zahájili opravy a kvůli nedostatku peněz opravu nedokončili v potřebné kvalitě. Na polozbořené budovy se přeci nikdo z nás dívat nechce.

Samozřejmě také plánujeme uspořádání dalšího výletu pro seniory a ostatní občany obce Služovice a Vrbka. Zatím nemáme vybranou lokalitu ani termín. Uvidíme, jestli z vašich řad přijde nějaký podnětný návrh v diskusi, která bude za pár minut. To stejné platí i pro naše pravidelné setkávání se seniory.

 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru OSSV, všem členům OSSV i těm dříve narozeným, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí a obci

Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi a také sl. Haně Kurkové, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

 

 

Na úplný závěr této zprávy proto ještě jednou všechny členy i nečleny našeho občanského sdružení Služovice a Vrbka vyzývám, aby pomohli s naplněním našich budoucích předsevzetí. Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

 

 

 

Za OSSV

 

 

Ing. Tomáš Barč

předseda

 

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 23.1.2013

 

 

1. Zahájení + uvítání členů

2. Návrh programu schůze a jeho schválení

3. Návrh a volba předsedajícího schůze, návrhové komise a zapisovatele

4. Návrh a volba návrhové komise

5. Zpráva předsedy TJ Sokol Služovice

6. Zpráva pokladníka

7. Zpráva kontrolní revizní komise

8. Diskuse

9. Usnesení – návrhová komise konstatuje a navrhuje hlasovat o následujícím návrhu o kterém bude valná hromada následně hlasovat: Valná hromada schvaluje hospodaření OSSV v hodnoceném období a přednesené zprávy předsedy, pokladníka a revizní komise OSSV.

10. Závěr – poděkování

11. Občerstvení

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz