Zpráva předsedy 2011

ZPRÁVA PŘEDSEDY Občanského sdružení Služovice a Vrbka (dále jen OSSV)

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 29.2.2012

Dámy a pánové, vážení hosté.

Dovolte, abych Vás všechny ještě jednou co nejsrdečněji přivítal na dnešní Valné hromadě OSSV. Vítám mezi námi také hosty – starostu obce Služovice a člena OSSV pana Petra Weczerka, zástupce SDH Vrbka pana Josefa Černého a zástupce TJ Sokol Služovice pana Martina Kremsera a Petra Pardyho.

Dále mi dovolte, abych Vás seznámil s činností OSSV za období od založení občanského sdružení až do dnešního dne. Činnost OSSV zajišťoval pětičlenný výkonný výbor ve složení Tomáš Barč, Hana Chmelářová, Marcela Švestková, Jiřina Varmusová a

Ilona Michalčíková. Činnost výkonného výboru kontrolovala revizní komise ve složení Andrea Uličková, Alena Weczerková a Josef Bitomský.

Občanské sdružení Služovice a Vrbka (OSSV), které bylo založeno 11.1.2011. OSSV bylo založeno zejména z těchto tří základních důvodů:

a) Zajištění oprav a rekonstrukcí sakrálních staveb na katastru Služovic a Vrbky. Jedná se tedy o nashromáždění finančních prostředků pro opravy a dovybavení kaple na Nebevzetí panny Marie, kaple sv. Jana Křtitele a rekonstrukce dalších kapliček a křížů

b) Pořádání různých akcí pro naše starší občany, protože tito senioři v obci žádné zastoupení ve formě sdružení do tohoto času neměli. Uvažovali jsme tak o organizaci různých výletů za poznáním a akcí např. poslech dechovky atd.

c) S ohledem na možnosti získávání různých dotací z Krajského úřadu či ministerstev je vhodnější, když o tyto dotace žádá nejen obec, ale i občané, kteří jsou zastoupení oficiálním statutem občanského sdružení. Šance na získání dotací jsou pak mnohem vyšší.

Naším hlavním cílem pro rok 2011 bylo proto získání finančních prostředků na dovybavení a opravu kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích.

Vytýčené cíle na rok 2011 se nám podařilo beze zbytku splnit a dokonce ještě více. Zajistili jsme nátěry venkovních částí střešní konstrukce kaple, které provedl místní živnostník pan František Ježek a koncem listopadu byla do kaple dodána nová klaviatura včetně příslušenství v hodnotě cca 55.000,- Kč. Jsem velmi rád, že se nám hlavní cíl pro rok 2011 podařilo splnit ještě do adventní doby. Koncem roku jsme ještě po dohodě s panem farářem uzavřeli s římskokatolickou farností v Oldřišově darovací smlouvu na toto nové zařízení.

Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům a sponzorům, kteří přispěli na zvelebení kaple N.P.M., děkujeme za jejich štědrost a prosím, aby vytrvali a OSSV i nadále podporovali. Věřím, že jsme důvěru v naše nově založené sdružení nezklamali ba co více ještě posílili.

V listopadu pak naše sdružení pomohlo s organizací dne seniorů, který se uskutečnil v místním kulturním domě a jehož záštitu převzala obec Služovice. Protože bychom rádi i nadále podporovali iniciativy směřující ke zvelebení naší obce a protože bychom chtěli
přispět k obohacení společenského života zejména naší seniórské generace, která do vzniku OSSV neměla v obci zastoupení, budeme i nadále pokračovat v aktivitách, které našim ne jen seniorským generacím přinesou radost do života.

Pro rok 2012 je našim cílem získání dotace na opravu kaple sv. Jana Křtitele ve Služovicích, kde bychom chtěli ve spolupráci s obcí Služovice získat dotaci na opravy sakrálních staveb. V našem případě by se jednalo o kompletní rekonstrukci budovy. Došlo by k výměně oken a dveří, opravě střechy a rekonstrukci vnitřních a venkovních částí budovy tj. fasády a omítek. Dále bychom udělali nové odizolování proti vodě, nové dlažby i zcela nová rekonstrukce prostranství kolem kaple. Také nesmíme zapomenout na vnitřní vybavení jako nová mříž nebo nový oltář. Tvorbu projektové dokumentace a stavební povolení na tuto akci jsem spolu s obcí Služovice, konkrétně s panem starostou Petrem Weczerkem zajišťoval v průběhu ledna a února tohoto roku. V témže období také došlo na katastrálním úřadě v Opavě k převodu budovy kaple sv. Jana Křtitele z neznámého vlastníka na obec Služovice což je jeden z hlavních předpokladů k žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple. Jen pro představu se jedná o částku téměř 2 mil.Kč. Tuto opravu kaple pak spoléháme opravit ze získaných dotací, které se nám snad podaří získat v roce 2012 a 2013. Také zvažujeme udělat sbírku mezi občany, kde bychom formou darovacích smluv finanční prostředky od občanů a jiných dárců a sponzorů získávali. Alfou omegou celé akce však bude úspěch či neúspěch v získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud by se dotaci podařilo získat, tak bychom začali s rekonstrukcí ještě letos, pokud ne tak bychom se o opětovné získání dotace pokusili příští rok. Pro získání dotace děláme všichni maximum, ale výsledek bohužel nemůžeme zcela ovlivnit.

Vzhledem k tomu, že OSSV má již řadu členů a stále se rozrůstá, můžeme krom finanční pomoci obci Služovice, která kapli sv. Jana Křtitele vlastní, nabídnout i odbornou technickou a stavební výpomoc. Dále bychom také chtěli v tomto roce rekonstruovat kříž u obchodu a také plánujeme ve spolupráci s obcí Služovice akci pro seniory. Jednalo by se o zájezd na pěkné poutní místo spojený s návštěvou významné akce. Zatím máme představu navštívit v průběhu září Svatý kopeček u Olomouce a pokud zbyde trochu času tak bychom mohli navštívit i ZOO Olomouc.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na chodu OSSV podíleli. Kromě již výše uvedeného děkuji za pomoc členům výkonného výboru, všem členům OSSV i těm dříve narozeným, funkcionářům, sponzorům, pořadatelům společenských akcí, panu faráři Miroslavovi Janu Kočvarovi a obci Služovice zejména pak panu starostovi Petrovi Weczerkovi, a všem ostatním, kteří nám pomáhali naplňovat naše představy a cíle.

A na úplný závěr této zprávy proto ještě jednou všechny členy i nečleny našeho občanského sdružení Služovice a Vrbka vyzývám, aby pomohli s naplněním našich budoucích předsevzetí. Přejme tak do dalších dnů OSSV mnoho štěstí, zdaru a úspěchů.

Za OSSV

Ing. Tomáš Barč

předseda

 

VALNÁ HROMADA OSSV DNE 29.2.2012

 

 

1. Zahájení + uvítání členů

2. Návrh programu schůze a jeho schválení

3. Návrh a volba předsedajícího schůze, návrhové komise a zapisovatele

4. Návrh a volba návrhové komise

5. Zpráva předsedy TJ Sokol Služovice

6. Zpráva pokladníka

7. Zpráva kontrolní revizní komise

8. Diskuse

9. Usnesení – návrhová komise konstatuje a navrhuje hlasovat o následujícím návrhu o kterém bude valná hromada následně hlasovat: Valná hromada schvaluje hospodaření OSSV v hodnoceném období a přednesené zprávy předsedy, pokladníka a revizní komise OSSV.

10. Závěr – poděkování

11. Občerstvení

 

Copyright © 2023 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz