Sponzoři a dárci

Občanské sdružení Služovice a Vrbka (dále také jako „OSSV“) ,  IČ:  22900691, je sdružení řádně zaregistrováno MV ČR, vzniklo v lednu 2011 na základě iniciativy několika občanů. Jsme nepolitická organizace, křesťanského zaměření, kterým již nebyl lhostejný stav kapliček a křížků vybudovaných na katastru našich obcí našimi předky, o kterých již dnes nic nevíme. Stavby jsou technicky ve špatném stavu, protože se k nim nepřihlásil žádný vlastník. Dále v létech 1996-1997 byla v obci vybudovaná kaple Nanebevzetí Panny Marie podle návrhu vynikajícího brněnského architekta Ludvíka Kolka z velké iniciativy a podpory obětavých farníků, kteří postupně umírali. Dnes kaple a ostatní sakrální stavby na území k.ú. Služovice a k.ú. Vrbka u Opavy potřebují nové dovybavení, finanční prostředky na opravu a rekonstrukci, kterých se však již nedostává. Chtěli bychom proto Vás občany a podnikatele oslovit a požádat o finanční pomoc, bez které se neobejdeme. Poskytnutím finančního daru máte možnost si snížit daňový základ ( Zákon č. 586/1992 Sb., § 15,odst.1), kdy Vám o obdrženém sponzorském daru vystavíme patřičné doklady  /darovací nebo sponzorská smlouva, smlouva o poskytnutí reklamy, příjmový doklad a v případě potřeby další doklady/. Váš sponzorský dar může být využit na základě Vašeho rozhodnutí zejména ke konkrétním účelům, který si sami zvolíte. Na tuto pomoc zveřejňujeme naše číslo účtu: 1876079379/0800, Česká spořitelna a.s. Za sponzorský dar můžeme  diferencovaně dle hodnoty poskytnout tyto protislužby v oblasti  reklamy a propagace : -          Umístění odkazu na Vaše internetové stránky na našich stránkách www.ossv.cz -          Umístění jména dárce na našich internetových stránkách -          Jiná forma reklamy a propagace, na které se s dárcem dohodneme (např. umístění reklamy na akcích pořádaných OSSV) Všechny sponzorské dary budou vždy použity na výše uvedené účely a Vy budete mít kdykoliv možnost ověření, jak byl sponzorský dar vynaložen. Finanční dary OSSV získává zejména od soukromých osob, právnických osob, obce Služovice (roční příspěvek na činnost ve výši 15.000 Kč a z veřejné sbírky. Konání veřejné sbírky na rekonstrukci kaple Sv. Jana Křtitele a kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích bylo povoleno KÚ MSK Ostrava, který vydal Osvědčení o konání sbírky pod číslem jednacím VŽ/31554/2012/Bar ze dne 24.10.2012. Výtěžek ze sbírky je odváděn na zvláštní účet pod tímto účelem zřízený u České spořitelny v Opavě, č.ú. 19-1876079379/0800. Použití svěřených finančních prostředků je také pod kontrolou KÚ MSK Ostrava. Zapečetění a otevření pokladniček kontroluje OÚ ve Služovicích. Za projevenou důvěru a pomoc Vám děkujeme.
Ing. Tomáš Barč v.r. Hana Břemková (roz. Chmelářová) v.r. Marcela Švestková v.r.
Předseda OSSV Místopředseda OSSV Hospodář OSSV
_________________________________________________________________________  
Copyright © 2019 Občanské sdružení Služovice a Vrbka | Sponzoruje firma na zážitky | Vyrobilo MFÁčko.cz